Zakoni i propisi

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije

Pravilnik o standardima usluga karijernog vodjenja i savetovanja

Pravilnik o metodologiji za razvoj standarda kvalifikacija

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o sistemu za razvrstavanje i šifriranje kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja