Zakoni i propisi

Zakon o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o standardima za samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje kvaliteta rada javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih

Pravilnik o bližim uslovima u pogledu programa, kadra, prostora, opreme i nastavnih sredstava za sticanje statusa javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih

Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije

Pravilnik o standardima usluga karijernog vodjenja i savetovanja

Pravilnik o metodologiji za razvoj standarda kvalifikacija

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o sistemu za razvrstavanje i šifriranje kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije

Pravilnik o standardima i načinu sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja