Naziv projekta: „Podrška reformi dualnom sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i Nacionalnom okviru kvalifikacija u svetlu celoživotnog učenja u Srbiji“

Period realizacije: 2022 – 2026.

Donator: Švajcarska Konfederacija, Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC)

Cilj projekta: Projekat „Podrška reformi dualnom sistemu srednjeg stručnog obrazovanja i Nacionalnom okviru kvalifikacija u svetlu celoživotnog učenja u Srbiji” koji sprovodi Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju ima za cilj unapređivanje sistema dualnog obrazovanja i sistema Nacionalnog okvira kvalifikacija. Projekat predstavlja nastavak podrške Švajcarske Konfederacije sistemu dualnog obrazovanja i celoživotnog učenja u Republici Srbiji.

Opšti cilj Projekta je da mladi koji ulaze na tržište rada kao i poslodavci imaju benefite od unapređenih postignuća na tržištu rada zahvaljujući održivom i ikluzivnom sistemu dualnog obrazovanja. Tri ključna ishoda projekta su:

Ishod broj 1: Sistem dualnog obrazovanja je unapređen i osigurava lakšu tranziciju iz obrazovanja u svet rada.

Ishod broj 2: Efikasnost i transparentnost obrazovnog sistema je unapređena kroz digitalizaciju poslovnih procesa i procedura.

Ishod broj 3: Sistem nacionalnog okvira kvalifikacija (NOK) je unapređen u kontekstu celoživotnog učenja.

Neke od projektnih aktivnosti koje će doprineti postizanju navedenih ishoda se odnose na podršku radu Komisije za razvoj i sprovođenje dualnog obrazovanja, unapređivanje pravnog okvira u oblasti dualnog obrazovanja i njegove primene, praćenja i vrednovanja, kreiranje i sprovođenje istraživanja o razvoju dualnog obrazovanja, izradu stručnih materijala, jačanje kapaciteta zaposlenih u institucijama, ustanovama za sprovođenje, praćenje i vrednovanje dualnog obrazovanja. Projekat će podržati i jačanja kapaciteta institucija i tela koja su odgovorna za Nacionalni okvir kvalifikacija, pripremu stručnih materijala (analiza metodologija, studija, procedura i sl.), biće podržana i digitalizacija procesa i procedura u vezi sa Nacionalnim okvirom kvalifikacija, Javno priznatim organizatorima aktivnosti obrazovanja odraslih, Jedinstvenim informacionim sistemom prosvete, Europas onaljn platfrmom, podržaće unapređivanje politika relevantnih za Nacionalni okvir kvalifikacija i sistem celoživotnog učenja kroz pripremu različitih akata koji su suklađeni sa evropskim politikama.