Nacionalna baza kvalifikacija

Naziv projekta – “Nacionalna baza kvalifikacija” – eng. EQF National qualifications databases

Period realizacije: 2017-2018.

Donator: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) /European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (ERASMUS+)

Ciljevi projekta: Razvoj baze nacionalnih kvalifikacija, prilagođavanje standarda kvalifikacija u skladu sa bazom, priprema i unos novih kvalifikacija, unapređivanje vidljivosti i promocija baze kvalifikacija, ispitivanje zadovoljstva korisnika baze i sinhronizacija baze sa Evropskim portalom.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uspostavilo je bazu podataka za kvalifikacije.

Implementacija nacionalne baze kvalifikacija u Srbiji i referenciranje sa Evropskim okvirom kvalifikacija predstavlja prioritet u sprovođenju reformi u obrazovanju.

Nacionalna baza kvalifikacija prepoznata je kao projekat od izuzetnog značaja za realizovanje ciljeva predviđenih relevantnim strateškim dokumentima i poglavljima vezana za proces pristupanja EU. Ovaj projekat će finansirati ERASMUS + i očekuje se da će trajati do kraja 2018. godine.