Naziv projekta – Evropski okvir osiguranja kvaliteta u stručnom obrazovanju i obučavanju – Nacionalna referentna tačka

Period realizacije: 2019-2021.

Donator: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) / Schools, Vocational Training, Adult Education, Platforms (ERASMUS+)

Ciljevi projekta: Srbija se nedavno pridružila “EQAVET” mreži (Evropska mreža za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju). Cilj ovog projekta je da se postave temelji za osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obučavanju na nacionalnom nivou. Glavni ciljevi će uključivati analize nacionalnih i evropskih okvira za osiguranje kvaliteta, uspostavljanje Nacionalne referentne tačke u Srbiji, promocije “EQAVET” mreže i kvaliteta osiguranja kreatorima politike, relevantnim ministarstvima kao i Agenciji za kvalifikacije. Nacionalna referentna tačka će sarađivati sa drugim zemljama u “EQAVET” mreži da bi se olakšala razmena i vršnjačko učenje.

Aktivnosti NRT-a će, između ostalog, uključivati organizaciju nacionalne konferencije, objavljivanje posvećenih veb stranica na veb stranici ministarstva i prevod materijala. Biće sprovedena studija o nacionalnim i evropskim politikama i okvirima osiguranja kvaliteta sa posebnim fokusom na stručno obrazovanje i obuku i poslužiće kao ključni istraživački izveštaj u ovom periodu. Niz pratećih događaja služiće za promovisanje “EQAVET-a”, kulturu samovrednovanja i korišćenja okvira za osiguranje kvaliteta, kao i za dobijanje informacija o stanju implementacije okvira za osiguranje kvaliteta u Srbiji.

Druga konferencija će predstaviti rezultate ove analize i aktivnosti mreže “EQAVET” i Nacionalne referentne tačke. Sinergija će biti ostvarena sa Evropskim okvirom kvalifikacija i drugim relevantnim telima na nacionalnom nivou; mnoge aktivnosti će biti implementirane u bliskoj saradnji sa Agencijom za kvalifikacije.