Naziv projekta – Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji

Period realizacije: 2019 – 2021.

Donator: EU IPA14

Ciljevi projekta: Projekat „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija, što će doprineti usklađivanju ponude obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta rada. Projekat pruža podršku za rad novoosnovanoj Agenciji za kvalifikacije, podržava razvoj Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija, razvoj profila sektora i standarda kvalifikacija, kao i razvoj funkcionalnog sistema priznavanja prethodnog učenja.

Projektne aktivnosti podeljene su tako da vode ostvarivanju tri projektna rezultata.

Rezultat 1 fokusira se na uspostavljanje Registra NOKS-a i na institucionalizaciju socijalnog partnerstva. Aktivnosti obuhvataju i podršku u radu Agenciji za kvalifikacije i podršku Ministarstvu za izradu pravilnika i drugih podzakonskih akata.

U okviru rezultata 2 podrška se pruža za razvoj profila sektora i standarda kvalifikacija, uključujući i podršku za rad sektorskih veća. Zadatak Projekta je da razvije metodologiju koja će omogućiti razvoj profila sektora u svim sektorima i da Agenciju za kvalifikacije i sektorska veća osposobi za primenu te metodologije. Aktivnosti su usmerene i na pripremu Metodologije za razvoj standarda kvalifikacija i njihovo povezivanje sa standardima zanimanja.

Postojeći Koncept priznavanja prethodnog učenja biće analiziran kao deo aktivnosti koje se realizuju u okviru rezultata 3. Na osnovu ove analize biće pripremljeno i sprovedeno pilotiranje sistema priznavanja prethodnog učenja. Rezultati pilotiranja biće iskorišćeni za reviziju Koncepta, a Projekat će pružiti podršku sistemu za uspostavljanje mehanizama za obezbeđenje kvaliteta u procesu priznavanja prethodnog učenja.

Projekat je počeo sa radom u februaru 2019. godine i trajaće do februara 2021. godine, što bi trebalo da omogući dovoljno vremena za implementaciju važnih i sveobuhvatnih sistemskih reformi.