Pojmovnik

DOKVALIFIKACIJA

Dokvalifikacija je proces sticanja kvalifikacija na narednom, višem nivou obrazovanja. Dokvalifikacija predstavlja dopunsko stručno obrazovanje za sticanje određene kvalifikacije.

DUŽNOST

Dužnost predstavlja širu oblast obaveza i rada u okviru zanimanja; svaka dužnost podrazumeva grupu srodnih zadataka; realizacija svih zadataka u okviru dužnosti stvara kompetenciju.

ZADATAK

Zadatak je specifična jedinica rada kao celina (ima određenu tačku početka i završetka) i shodno tome može biti obavljena u ograničenom vremenu. Kad je završen, zadatak rezultira proizvodom, uslugom ili odlukom.

ISHODI UČENjA

Ishodi učenja su eksplicitni iskazi o rezultatu učenja, opisuju onog koji uči, pokazatelji su oblasti koju zna, šta je u stanju da uradi pod određenim okolnostima, za koju delatnost je osposobljen i kako se ponaša u odnosu na ono što radi (koje stavove ispoljava). U stručnom obrazovanju, ishod je minimalan i obavezujući rezultat učenja. Ishodi učenja omogućuju proverljivost ostvarenosti i usklađeni su sa razvojnim karakteristikama lica koje uči. Ishodi učenja se klasifikuju na kognitivne, psihomotorne i afektivne, a formulišu se na nivou znanja, veština i stavova.

KVALIFIKACIJA

Kvalifikacija je formalno priznavanje stečenih kompetencija. Pojedinac stiče kvalifikaciju onda kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishode učenja u okviru određenog nivoa i u skladu sa predviđenim standardomu kvalifikacije, što se potvrđuje javnom ispravom (diplomom ili sertifikatom).

KLjUČNE KOMPETENCIJE

Ključne kompetencije su one kompetencije koje svakom pojedincu obezbeđuju ličnu ostvarenost i razvoj, društvenu uključenost, aktivnu građansku ulogu i zaposlenost. Evropski okvir za ključne kompetencije za celoživotno učenje definiše osam ključnih kompetencija:

  1. Komunikacija na maternjem jeziku označava sposobnost da se izraze i prevedu misli, osećanja i činjenice u usmenoj i pisanoj formi, i to u ukupnom društvenom i kulturnom kontekstu, u procesu obrazovanja, u radu i opštoj komunikaciji;
  2. Komunikacija na stranom jeziku – široko je povezana sa komunikacijom na maternjem jeziku, s tim da sposobnost treba da varira između četiri načina komunikacije na stranom jeziku – slušanja, govora, čitanja i pisanja;
  3. Osnovne kompetencije u oblasti prirodnih nauka, matematike i tehnologije označavaju sposobnost računskih operacija, i to na nivou mentalnog računanja i na nivou pisanog računanja, kako bi se rešili različiti problemi u svakodnevnim situacijama;
  4. Digitalna kompetencija označava primenu pouzdanog i kompetentnog korišćenja elektronskih medija u radu, odmoru i komunikaciji;
  5. Kompetencija za učenje označava sklonost i sposobnost da se organizuje i reguliše proces sopstvenog učenja, što znači efektivno korišćenje vremena, sticanje, primena i evaluacija ključnog znanja – kod kuće, na poslu, u procesu obrazovanja i osposobljavanja;
  6. Interpersonalne, interekulturalne, društvene i građanske kompetencije označavaju efektivno učešće u radnom i društvenom životu uključujući sposobnost rešavanja konflikata i efikasnu saradnju sa drugima u različitim situacijama i kontekstima;
  7. Preduzetnički i inovacijski duh označava spremnost za prihvatanje promena, podršku i adaptaciju na promene, u skladu sa spoljašnjim uslovima, za preuzimanje odgovornosti za vlastite akcije, razvijanje strateških vizija, postavljanje i ostvarivanje zadataka;
  8. Kulturna svest i izražavanje označavaju razumevanje važnosti kreativnog izražavanja ideja, iskustava i emocija kroz različite oblike medija uključujući muziku, ples, književnost i likovnu umetnost.

KOMPETENCIJA

Kompetencija je integrisani skup znanja, veština, sposobnosti i stavova koji omogućuju pojedincu efikasno obavljanje aktivnosti u poslu, u skladu sa očekivanim standardom.

NACIONALNI OKVIR KVALIFIKACIJA (NOK)

Nacionalni okvir kvalifikacija predstavlja instrument koji obuhvata broj i opis nivoa kvalifikacija, odnose između kvalifikacija, kao i puteve prohodnosti i napredovanja. On obuhvata procese, tela, odnosno organizacije odgovorne za uspostavljanje kvalifikacija, načine sticanja, upoređivanje, prepoznavanje, obezbeđivanje kvaliteta i standarda po kojima se realizuju.

PREKVALIFIKACIJA

Prekvalifikacija je sticanje druge kvalifikacije istog ili nižeg nivoa.

REGISTAR NACIONALNIH KVALIFIKACIJA

Registar nacionalnih kvalifikacija obuhvata sve pojedinačne kvalifikacije razvrstane prema nivou i vrsti, u skladu sa Klasifikacijom kvalifikacija i deo je nacionalnog okvira kvalifikacija.

EVROPSKI OKVIR KVALIFIKACIJA

Evropski okvir kvalifikacija (EOK) je zajednički evropski referentni okvir koji povezuje nacionalne sisteme kvalifikacija i deluje kao alat za upoređivanje, odnosno lakše razumevanje i tumačenje kvalifikacija među različitim državama i obrazovnim sistemima u Evropi.

NACIONALNI SISTEM KLASIFIKOVANjA KVALIFIKACIJA (KLASNOKS)

Sistem za razvrstavanje kvalifikacija u NOKS-u, usklađen sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 13-F). Uvođenjem KLASNOKS-a uspostavlja se jedinstven sistem klasifikacije, nezavisno od postojećih klasifikacija obrazovnih profila preduniverzitetskog obrazovanja na 15 područja rada i studijskih programa na 4 obrazovno-naučna i 1 obrazovno-umetničko polje, odnosno na 46 naučnih, stručnih i umetničkih oblasti unutar ovih pet polja.

PRIZNAVANjE PRETHODNOG UČENjA

Aktivnost obrazovanja odraslih koja se ostvaruje procenom znanja, veština i sposobnosti stečenih obrazovanjem, životnim ili radnim iskustvom i koja omogućava dalje učenje i povećanje konkurentnosti na tržištu rada. Termin je u ovom dokumentu izjednačen sa evropskim terminom „validacija neformalnog i informalnog učenja“ (Validation of non-formal and informal learning), koji se na nivou evropskih obrazovnih politika implementira u okviru NOK-a, a u skladu sa Evropskim preporukama za validaciju neformalnog i informalnog učenja.

Preuzmi dokument: Dokument

STANDARD KVALIFIKACIJE

Dokument utvrđen na nacionalnom nivou koji sadrži skup podataka kojima se detaljno opisuje kvalifikacija. Predstavlja osnovu za razvoj programa obrazovanja/obučavanja i procenu razvijenosti kompetencija i dostignutost ishoda učenja za određenu kvalifikaciju.

DELATNOST

Ekonomska aktivnost odeđenog tipa unutar koje poslovni subjekti proizvode ili pružaju slične proizvode ili usluge. Delatnosti su razvrstane prema sektorima ekonomskih aktivnosti.

ZANIMANjE

Zanimanje predstavlja skup poslova čije su glavne dužnosti i zadaci međusobno srodni. Posao se u Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja ISCO–08 definiše kao skup zadataka i dužnosti koje obavlja ili bi trebalo da obavlja jedna osoba, bilo da je kod poslodavaca ili je samozaposlena.