Шифарник нивоа квалификација

Šifra Nivo kvalifikacije
Nivo Vrsta
0 0 Lice bez stečenog osnovnog obrazovanja i vaspitanja
10 1 Prvi nivo (nivo 1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja odraslih, osnovnog muzičkog, odnosno osnovnog baletskog obrazovanja i vaspitanja.
Ekvivalencija prvom nivou (nivo 1) – osnovno obrazovanje stečeno na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije („Službeni glasnik RSˮ, br. 27/18 i 6/20) – 14. aprila 2018. godine.
20 2 Drugi nivo (nivo 2) NOKS-a, koji se stiče stručnim osposobljavanjem, u trajanju do jedne godine, obrazovanjem za rad u trajanju do dve godine, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od 120-360 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija drugom nivou (nivou 2) – stručno osposobljavanje u trajanju od godinu dana koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo prvom stepenu stručne spreme i obrazovanje za rad u trajanju od dve godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo drugom stepenu stručne spreme.
30 2 Treći nivo (nivo 3) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju, odnosno neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje 960 sati obuke. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija trećem nivou (nivou 3) – srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo trećem stepenu stručne spreme.
40 1 Četvrti nivo (nivo 4) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg gimnazijskog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) – srednje gimnazijsko obrazovanje u trajanju od četiri godine, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme.
40 2 Četvrti nivo (nivo 4) NOKS-a, koji se stiče završavanjem srednjeg stručnog i umetničkog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 1 NOKS-a.
Ekvivalencija četvrtom nivou (nivou 4) – obrazovanje stečeno završavanjem srednjeg stručnog i umetničkog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju, kao obrazovanje stečeno u školi za talentovane učenike koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo četvrtom stepenu stručne spreme.
50 2 Peti nivo (nivo 5) NOKS-a, koji se stiče završavanjem majstorskog, odnosno specijalističkog obrazovanja u trajanju od jedne do dve godine i neformalnim obrazovanjem odraslih u trajanju od najmanje šest meseci. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 3 NOKS-a, odnosno nivo 4 NOKS-a, a za sticanje kroz neformalno obrazovanje odraslih prethodno stečen nivo 4 NOKS-a.
Ekvivalencija petom nivou (nivou 5) – školovanje za specijalizaciju, koje je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije odgovaralo petom stepenu stručne spreme.
61 3 Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnih akademskih studija (u daljem tekstu: OAS) obima od najmanje 180 ESPB, označava se sa 6.1 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem dela studijskog programa osnovnih studija na fakultetu, čijim završavanjem se stiče prvi stepen visokog obrazovanja, a koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu, u trajanju od tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom osnovnih akademskih studija obima od najmanje 180 ESPB bodova.
61 4 Šesti nivo, podnivo jedan (nivo 6.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem osnovnih strukovnih studija (u daljem tekstu: OSS) obima od 180 ESPB, označava se sa 6.1 S. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.
Ekvivalencija šestom nivou, podnivo jedan (nivou 6.1) – stručni naziv stečen završavanjem studija na višoj školi, u trajanju do tri godine, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa stručnim nazivom prvog stepena strukovnih studija.
62 3 Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2) NOKS-a, koji se stiče završavanjem OAS obima od najmanje 240 ESPB, označava se sa 6.2 A. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 4 NOKS-a i položena opšta, stručna odnosno umetnička matura, u skladu sa zakonima koji uređuju srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.
62 4 Šesti nivo, podnivo dva (nivo 6.2), koji se stiče završavanjem specijalističkih strukovnih studija obima od najmanje 60 ESPB, označava se sa 6.2 S. Uslov za sticanje ovog nivoa je prethodno stečen nivo 6.1 NOKS-a na OSS obima 180 ESPB.
71 3 Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem integrisanih akademskih studija obima od 300 do 360 ESPB, master akademskih studija (u daljem tekstu: MAS) obima od najmanje 60 ESPB, uz prethodno ostvarene OAS obima 240 ESPB, MAS obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OAS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 A.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) – stručni naziv stečen završavanjem osnovnih studija na fakultetu u trajanju od četiri do šest godina, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom master, odnosno diplomirani master.
71 4 Sedmi nivo, podnivo jedan (nivo 7.1) NOKS-a, koji se stiče završavanjem master strukovnih studija obima od najmanje 120 ESPB (uz prethodno ostvarene OSS obima 180 ESPB), označava se sa 7.1 S.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo jedan (nivou 7.1) – stručni naziv stečen završavanjem specijalističkih strukovnih studija drugog stepena u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RSˮ, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15, 87/16 i 88/17 – dr. Zakon).
72 3 Sedmi nivo, podnivo dva (nivo 7.2) NOKS-a, koji se stiče završavanjem specijalističkih akademskih studija obima od najmanje 60 ESPB (uz prethodno ostvarene master akademske studije).
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) – akademski naziv stečen završavanjem specijalističkih studija na fakultetu, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa akademskim nazivom specijaliste drugog stepena akademskih studija.
Ekvivalencija sedmom nivou, podnivo dva (nivou 7.2) – akademski naziv magistra nauka stečen završavanjem magistarskih studija, odnosno odbranom magistarske teze, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom magistra nauka.
80 3 Osmi nivo (nivo 8) NOKS-a, koji se stiče završavanjem doktorskih studija obima 180 ESPB (uz prethodno završene integrisane akademske, odnosno master akademske studije).
Ekvivalencija osmom nivou (nivou 8) – naučni stepen doktora nauka stečen završavanjem doktorskih studija, odnosno odbranom doktorske disertacije, koji je do stupanja na snagu Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u pogledu prava koja iz njega proizlaze bio izjednačen sa naučnim nazivom doktora nauka.
Šifra Vrsta kvalifikacije
0 Bez kvalifikacije
1 Opšta
2 Stručna
3 Akademska
4 Strukovna

 

 

Šifarnik nivoa kvalifikacija.xlsl