Закони и прописи

Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије

Правилник о стандардима за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих

Правилник о садржају и изгледу обрасца иницијативе за развијање и усвајање стандарда квалификације

Правилник о стандардима услуга каријерног вођења и саветовања

Правилник о методологији за развој стандарда квалификација_ 156_2020-75

Правилник о садржају и начину вођења Регистра Националног оквира квалификација Републике Србије_ 159_2020-80-1

Правилник о систему за разврставање и шифрирање квалификација у Националном оквиру квалификација Републике Србије

Правилник о стандардима и начину спровођења поступка признавања претходног учења_ 148_2020-183