Grupa za kvalifikacije

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja prepoznata je potreba da bude formirana posebna organizaciona jedinica (Grupa za kvalifikacije), čija će delatnost biti zasnovana na koordinaciji, planiranju i praćenju razvoja integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji.

Grupa koordiniše i aktivnostima koji se odnose na uspostavljanje i rad sektorskih veća, praćenje propisa iz navedene oblasti, kao i pružanje stručne podrške radu važnih partnera uključenih u pripremu NOK-a (Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni saveta za visoko obrazovanje, organi državne uprave i druge institucije iz ove oblasti).