Povezivanje sa EOK

Kao deo procesa pridruživanja Evropskoj uniji i kao jedan od ciljeva u nacionalnim  strateškim dokumentima, na 52. sastanku Savetodavne grupe za Evropski okvir kvalifikacija održanog 4. i 5. februara 2020. godine u Briselu, usvojen je Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Republike Srbije (NOKS) sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK), uključujući i dodatni izveštaj o samoproceni NOKS-a u oblasti visokog obrazovanja u odnosu na Okvir kvalifikacija u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (OK-EPVO) , a u toku septembra meseca 2020.  Izveštaj je objavljen na sajtu Evropske komisije. Izveštaj je sačinjen u skladu sa kriterijumima i procedurama koje je postavila Savetodavna grupa za EOK, i predstavlja rezultat brojnih stručno-konsultativnih sastanaka sa nacionalnim i EU partnerima.

Usvajanjem Izveštaja o povezivanju NOKS-a sa EOK-om okvir kvalifikacija Republike Srbije povezan je sa Evropskim okvirom kvalifikacija što znači da je uspostavljena jasna i transparentna veza između osam nivoa kvalifikacija Republike Srbije i osam nivoa kvalifikacija Evropskog okvira kvalifikacija.

Povezivanjem NOKS sa EOK poslodavcima je omogućeno da bolje procene kvalifikacije radnika koji dolaze iz drugih zemalja i institucija koje im nisu poznate. Takođe, poslodavci mogu bolje proceniti da li ishodi učenja odgovaraju potrebama kompanije u kojoj radnik želi da se zaposli. Na ovaj način se omogućava mobilnost radne snage i poboljšava se ponuda i potražnja radne snage na tržištu rada.

Povezivanje NOKS na EOK osigurava poverenje između nacionalnih sistema kvalifikacija različitih zemalja Evrope, odnosno kvalitetnije informisanje o mogućnostima nastavka školovanja i „kretanjima“ kroz  sistem obrazovanja u različitim zamljama.

S obzirom da se EOK temelji na ishodima učenja, omogućeno je da se u obzir uzimaju i iskustva koje pojedinac stiče van formalnog sistema školovanja, čime se podržava celoživotno učenje.

Evropskim okvirom kvalifikacija se podržava vrednovanje neformalnog obrazovanja i informalnog učenja koje predstavlja preduslov celoživotnog učenja.

Evropskim okvirom kvalifikacija se podržavaju i drugi alati EU za postizanje transparentnosti, kao što su Europass, Evropski sistem prenosa i akumuliranja bodova (ECTS) i Sistem bodovanja u stručnom obrazovanju i obuci (ECVET).

Izveštaj o povezivanju Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije sa Evropskim okvirom kvalifikacija možete preuzeti na ovom linku.

 

 

Preuzmi dokument: COUNCIL RECOMMENDATION

Preuzmi dokument: EQF Interactive_Brochure_EN

Preuzmi dokument: Referencing EQF with NQF.pdf

Preuzmi dokument: Learning outcomes.pdf

Preuzmi dokument: State of play Referencing Report Serbia

Preuzmi dokument: Serbia Referencing Report_0

Preuzmi dokument: Izveštaj o povezivanju NOKS-a sa EOK-om SRPSKI