Registar kvalifikacija

Registar NOKS-a se sastoji iz tri podregistra:

1. podregistra nacionalnih kvalifikacija,

2. podregistra standarda kvalifikacije i 

3. podregistra JPOA sa poslodavcima kod kojih JPOA realizuje praktičan rad. 

Podregistar nacionalnih kvalifikacija se uspostavlja za potrebe upravljanja podacima o kvalifikacijama, razvrstanim prema nivou i vrsti, u skladu sa KLASNOKS-om.

Podregistar nacionalnih kvalifikacija sadrži kvalifikacije koje su uređene u skladu sa nacionalnim okvirom kvalifikacija u Srbiji. U podregistar se unose kvalifikacije sa odrednicama koji pružaju sažete informacije o kvalifikacijama i dovoljni su za njihovo osnovno prepoznavanje i transparentnost.

Šifriranjem kvalifikacije u registru do jediničnog nivoa dobija se mogućnost iskazivanja podataka o svakoj kvalifikaciji. Šifriranje se vrši u cilju evidentiranja, sortiranja po zadatom kriterijumu, pretraživanja i slično, u zavisnosti od raznovrsnih potreba potencijalnih korisnika podataka o kvalifikacijama ili o pojedincima kao njihovim nosiocima. Kvalifikacije se u podregistru svrstavaju prema nivoima i Nacionalnom sistemu klasifikovanja kvalifikacija (KLASNOKS) koji je zasnovan na međunarodnom standardu klasifikacije obrazovanja (ISCED  13-F).

Podregistar standarda kvalifikacije se uspostavlja za potrebe upravljanja podacima o standardima kvalifikacija.

Podregistar JPOA uspostavlja se za potrebe upravljanja podacima o JPOA kojima su data ili oduzeta odobrenja, odobrenim aktivnostima obrazovanja odraslih i poslodavcima kod kojih JPOA realizuju praktičan rad.

Registar će po usvajanju Zakona o NOKS-u voditi Agencija za kvalifikacije, u elektronskom obliku. Podaci iz registra će biti javno dostupni preko zvanične internet stranice Agencije, koja se vodi dvojezično – na srpskom i engleskom jeziku.

Preuzmi dokument: ISCED F-2013 23.11.2020_
Preuzmi dokument: index08-draft.xlsx