Partnerstvo u razvoju NOKS-a

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 11.02.2015. godine Stručni tim za izradu integrisanog Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS), a na osnovu prethodno razvijenih predloga za nivoe stručnog obrazovanja i obučavanja (nivoi 1 do 5) i visokog obrazovanja (nivoi 6 do 8).

Stručni tim za izradu NOKS-a okuplja kompetentne pojedince u oblasti kvalifikacija, kao i predstavnike nacionalnih institucija (MPNTR, ZUOV, PKS, NSZ) i visokoškolskih ustanova.

U vezi sa ključnim elementima razvoja NOKS-a, ostvarena je saradnja sa najznačajnijim institucijama i telima iz oblasti obrazovanja i tržišta rada. Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO), Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (SSOOO), Privredna komora Srbije (PKS) i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u okviru NOKS-a dali su pozitivno mišljenje na primenu međunarodne klasifikacije obrazovanja ISCED 2013f u preduniverzitetskom i visokom obrazovanju.

Stručni tim je pripremio i predložio nadležnim savetima u oblasti obrazovanja nivoe i opise nivoa kvalifikacija, kao i razvrstavanje kvalifikacija prema nivoima NOKS-a.

NSVO i SSOOO doneli su odluke kojima predlažu da se utvrde predviđeni nivoi kako bi se u narednom periodu pristupilo procesu povezivanja (referenciranja) NOKS-a u odnosu na EOK.

Tokom razvoja okvira kvalifikacija stručni predstavnici institucija i eksperti iz oblasti kvalifikacija na nacionalnom i međunarodnom nivou kroz radionice, konferencije, skupove, studijske posete i okrugle stolove dostavljali su svoje predloge i preporuke za funkcionisanje sektora obrazovanja, privrede i zapošljavanja.

U domu Narodne Skupštine, oktobra 2015. godine, održano je Javno slušanje na temu “Nacionalni okvir kvalifikacija–povezivanje obrazovanja i tržišta rada u Srbiji” u organizaciji Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj i informatičko društvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva.

Tokom 2015. i 2016. godine organizovane su brojne radionice koje je podržala Evropska fondacija za obuke (ETF) na teme: referenciranja sa EOK, validacije neformalnog i informalnog obrazovanja i obezbeđivanju kvaliteta u nacionalnim okvirima kvalifikacija.

Takođe, održana je i radionica o metodologiji izrade profila sektora sa međunarodnim konsultantima.

U martu 2016. godine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) organizovalo je, u saradnji sa Savetom za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (SSOOO), Privrednom komorom Republike Srbije (PKS) i Evropskom fondacijom za obuke iz Italije (ETF), Konferenciju pod nazivom “Razvoj, inovacije i ulaganja u kvalifikacije–put do kvalitetnog ljudskog kapitala”.

U cilju predstavljanja NOKS-a i razgovora o efektima njegovog uspostavljanja u oblasti rada i zapošljavanja, MPNTR-a i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MRZBSP) održali su okrugli sto na temu “Nacionalni okvir kvalifikacija i Nacionalni sistem klasifikacije zanimanja u Republici Srbiji“. O potrebama tržišta rada u Srbiji raspravljano je i u maju 2016. godine na skupu koji je organizovao Republički sekretarijat za javne politike. Članovi stručnog tima za izradu NOKS-a posetili su Centar za stručno obrazovanje Republike Slovenije i Nacionalnu agenciju za kvalitet visokog obrazovanja u Ljubljani. Posle detaljnog uvida u rad navedenih institucija i obavljenih stručnih razgovora sa ekspertima iz ove oblasti, stekla su se nova saznanja o mogućnostima funkcionisanja i rada, ostvarena razmene iskustava, uspostavljena dalja saradnja i promocija evropskih dostignuća u ovoj oblasti, a u cilju unapređivanja izrade Nacionalnog okvira kvalifikacija u Republici Srbiji.

Takođe, 2016. godine održana je sednica Predsedničkog saveta Studentske konferencije Akademija strukovnih studija Srbije o NOKS-u, na kojoj je razmatran dokument pod nazivom “Nivoi i opisi kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji i razvrstavanje kvalifikacija prema nivoima Nacionalnog okvira kvalifikacija“, koji su usvojili Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih (SSOOO) i Nacionalni savet za visoko obrazovanje (NSVO).

Za razvoj baze kvalifikacija i profila sektora uspostavljena je uspešna saradnja sa Republičkim zavodom za statistiku (RZS) i Centralnim registrom obveznika socijalnog osiguranja (CROSO).

Preuzmi dokument: ISCED_2013f.pdf