Klasifikacija kvalifikacija

Klasifikacija kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) zasnovana je na međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja ISCED 2013-f. Sistem klasifikacije kvalifikacija u NOKS-u, pod nazivom KLASNOKS, sadrži sledeću detaljnu strukturu:

Područja Uža područja Detaljna područja
00 Opšti programi i kvalifikacije 001 Opšti programi i kvalifikacije 0011 Opšti programi i kvalifikacije
002 Jezička i numerička pismenost 0021 Jezička i numerička pismenost
003 Lični razvoj 0031 Lični razvoj
01 Obrazovanje 011 Obrazovanje 0111 Nauka o obrazovanju
0112 Obrazovanje vaspitača u predškolskim ustanovama
0113 Obrazovanje nastav. razredne nastave (učitelja)
0114 Obrazovanje nastavnika predmetne nastave
02 Umetnost 021 Umetnost 0211 Audio-vizualne tehnike i medijska produkcija
0212 Modni i industrijski dizajn i dizajn enterijera
0213 Likovne umetnosti
0214 Zanatstvo
0215 Muzika i izvođačke umetnosti
022 Humanističke nauke (bez jezika) 0221 Religija i teologija
0222 Istorija i arheologija
0223 Filozofija i etika
023 Jezici 0231 Učenje jezika
0232 Književnost i lingvistika
03 Društvene nauke, novinarstvo i informatika 031 Društvene nauke i bihevioralne nauke 0311 Ekonomija
0312 Političke nauke i građanska prava
0313 Psihologija
0314 Sociologija i kulturološke studije
032 Novinarstvo i informisanje 0321 Novinarstvo i izveštavanje
0322 Bibliotekarstvo, informatika i arhivske studije
04 Biznis, administracija i pravo 041 Biznis i administracija 0411 Računovodstvo i porezi
0412 Finansije, bankarstvo i osiguranje
0413 Menadžment i administracija
0414 Marketing i reklamiranje
0415 Sekretarsko i kancelarijsko poslovanje
0416 Trgovina na veliko i malo
0417 Radne veštine
042 Pravo 0421 Pravo
05 Prirodne nauke, matematika i statistika 051 Biologija i srodne nauke 0511 Biologija
0512 Biohemija
052 Životna sredina 0521 Nauka o zaštiti životne sredine
0522 Prirodno okruženje i život u divljini (prirodi)
053 Fizičke nauke 0531 Hemija
0532 Nauke o zemlji
0533 Fizika
054 Matematika i statistika 0541 Matematika
0542 Statistika
06 Informacione i komunikacione tehnologije 061 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) 0611 Upotreba kompjutera
0612 Baze podataka, dizajniranje mreže i administracija
0613 Razvoj i analiza aplikacija i softvera
07 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 071 Inženjerstvo i inženjerske grane 0711 Hemijsko inženjerstvo i procesi
0712 Tehnologija zaštite okoline
0713 Elektrotehnika i energetika
0714 Elektronika i automatika
0715 Mašinstvo i obrada metala
0716 Saobraćajno inženjerstvo (motorna vozila, plovila i letelice)
072 Proizvodnja i prerada 0721 Proizvodnja hrane
0722 Prerada materijala (staklo, papir, plastika i drvo)
0723 Proizvodnja tekstila i kože (odeće, obuće i predmeta od kože)
0724 Rudarstvo i metalurgija
073 Arhitektura i građevinarstvo 0731 Arhitektura i urbanizam
0732 Građevinarstvo
08 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina 081 Poljoprivreda 0811 Proizvodnja bilja i uzgoj domaćih životinja
0812 Hortikultura
082 Šumarstvo 0821 Šumarstvo
083 Ribarstvo 0831 Ribarstvo
084 Veterina 0841 Veterina
09 Zdravstvo i socijalna zaštita 091 Zdravstvo 0911 Stomatologija
0912 Medicina
0913 Medicinska nega i babice
0914 Tehnologija medicinske dijagnostike i lečenja
0915 Terapija i rehabilitacija
0916 Farmacija
0917 Tradicionalna i komplementarna medicina i terapija
092 Socijalna zaštita 0921 Briga o starcima i odraslim licima
0922 Usluge brige o deci i mladima
0923 Socijalni rad i savetovanje
10 Usluge 101 Lične usluge 1011 Usluge u domaćinstvu
1012 Frizerske usluge i usluge ulepšavanja
1013 Hoteli, restorani i ketering
1014 Sportovi
1015 Putovanja, turizam i slobodno vreme
102 Higijena i zdravstvene usluge 1021 Komunalne usluge
1022 Bezbednost i zaštita zdravlja na radu
103 Usluge zaštite 1031 Vojska i odbrana
1032 Zaštita ljudi i imovine
104 Transportne usluge 1041 transportne usluge