Klasifikacija kvalifikacija

Klasifikacija kvalifikacija u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije (NOKS) zasnovana je na međunarodnoj standardnoj klasifikaciji obrazovanja ISCED 2013-f. Sistem klasifikacije kvalifikacija u NOKS-u, pod nazivom KLASNOKS, sadrži sledeću detaljnu strukturu:

Sektor Uži sektor podsektor
00 Opšti programi i kvalifikacije 000 Opšti programi i kvalifikacije koji nisu dalje definisani 0000 Opšti programi i kvalifikacije koji nisu dalje definisani
001 Osnovni programi i kvalifikacije 0011 Osnovni programi i kvalifikacije
002 Jezička i numerička pismenost 0021 Jezička i numerička pismenost
003 Lične veštine i razvoj 0031 Lične veštine i razvoj
009 Opšti programi i kvalifikacije nerazvrstani na drugom mestu 0099 Opšti programi i kvalifikacije nerazvrstani na drugom mestu
01 Obrazovanje 011 Obrazovanje 0110 Obrazovanje koje nije dalje definisano

0111 Nauka o obrazovanju

0112 Obrazovanje vaspitača u predškoloskim ustanovama

0113 Obrazovanje nastavnika razredne nastave (učitelja)

0114 Obrazovanje nastavnika predmetne nastave

0119 Obrazovanje nerazvrstano na drugom mestu

018 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju obrazovanje 0188 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju obrazovanje
02 Umetnost i humanističke nauke 020 Umetnost i humanističke nauke koje nisu dalje definisane 0200 Umetnost i humanističke nauke koje nisu dalje definisane
021 Umetnost 0210 Umetnosti koje nisu dalje definisane

0211 Audio-vizuelne tehnike i medijska produkcija

0212 Modni i industrijski dizajn i dizajn enterijera

0213 Likovne umetnosti

0214 Umetničko zanatstvo

0215 Muzika i izvođačke umetnosti

0219 Umetnosti nerazvrstane na drugom mestu

022 Humanističke nauke (izuzev jezika) 0220 Humanističke nauke (izuzev jezika) koje nisu dalje definisane

0221 Religija i teologija

0222 Istorija i arheologija

0223 Filozofija i etika

0229 Humanističke nauke (izuzev jezika) nerazvrstane na drugom mestu

023 Jezici 0230 Jezici koji nisu dalje definisani

0231 Učenje jezika

0232 Književnost i lingvistika

0239 Jezici nerazvrstani na drugom mestu

028 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju umetnost i humanističke nauke 0288 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju umetnost i humanističke nauke
029 Umetnost i humanističke nauke nerazvrstane na drugom mestu 0299 Umetnost i humanističke nauke nerazvrstane na drugom mestu
03 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje 030 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani 0300Društvene nauke, novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani
031 Društvene i bihevioralne nauke 0310 Društvene i bihevioralne nauke koje nisu dalje definisane

0311 Ekonomija

0312 Političke nauke i građanska prava

0313 Psihologija

0314 Sociologija i studije kulture

0319 Društvene i bihevioralne nauke nerazvrstane na drugom mestu

032 Novinarstvo i informisanje 0320 Novinarstvo i informisanje koji nisu dalje definisani

0321 Novinarstvo i izveštavanje

0322 Bibliotekarstvo, informatika i arhivske studije

0329 Novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu

038 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju društvene nauke, novinarstvo i informisanje 0388 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju društvene nauke, novinarstvo i informisanje
039 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu 0399 Društvene nauke, novinarstvo i informisanje nerazvrstani na drugom mestu
04 Poslovanje, administracija i pravo 040 Poslovanje, administracija i pravo koji nisu dalje definisani 0400 Poslovanje, administracija i pravo koji nisu dalje definisani
041 Poslovanje i administracija 0410 Poslovanje i administracija koji nisu dalje definisani

0411 Računovodstvo i oporezivanje

0412 Finansije, bankarstvo i osiguranje

0413 Menadžment i administracija

0414 Marketing i oglašavanje

0415 Sekretarsko i kancelarijsko poslovanje

0416 Prodaja na veliko i malo

0417 Poslovne veštine

0419 Poslovanje i administracija nerazvrstani na drugom mestu

042 Pravo 0421 Pravo
048 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poslovanje, administraciju i pravo 0488 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poslovanje, administraciju i pravo
049 Poslovanje, administracija i pravo nerazvrstani na drugom mestu 0499 Poslovanje, administracija i pravo nerazvrstani na drugom mestu
05 Prirodne nauke, matematika i statistika 050 Prirodne nauke, matematika i statistika koje nisu dalje definisane 0500 Prirodne nauke, matematika i statistika koje nisu dalje definisane
051 Biološke i srodne nauke 0510 Biološke i srodne nauke koje nisu dalje definisane

0511 Biologija

0512 Biohemija

0519 Biološke i srodne nauke nerazvrstane na drugom mestu

052 Životna sredina 0520 Životna sredina koja nije dalje definisana

0521 Nauke o životnoj sredini

0522 Prirodna okruženja i divlja flora i fauna

0529 Životna sredina nerazvrstana na drugom mestu

053 Fizičko-hemijske nauke 0530 Fizičko-hemijske nauke koje nisu dalje definisane

0531 Hemija

0532 Nauke o zemlji

0533 Fizika

0539Fizičko-hemijske nauke nerazvrstane na drugom mestu

054 Matematika i statistika 0540 Matematika i statistika koje nisu dalje definisane

0541 Matematika

0542 Statistika

058 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju prirodne nauke, matematiku i statistiku 0588 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju prirodne nauke, matematiku i statistiku
059 Prirodne nauke, matematika i statistika nerazvrstane na drugom mestu 0599 Prirodne nauke, matematika i statistika nerazvrstane na drugom mestu
06 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) 061 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) 0610 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) koje nisu dalje definisane

0611 Korišćenje računara

0612 Projektovanje i administriranje baza podataka i mreža

0613 Razvoj i analiza softvera i aplikacija

0619 Informacione i komunikacione tehnologije (IKT) nerazvrstane na drugom mestu

068 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju informacione i komunikacione tehnologije (IKT) 0688 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju informacione i komunikacione tehnologije (IKT)
07 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo 070 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo koji nisu dalje definisani 0700 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo koji nisu dalje definisani
071 Inženjerstvo i grane inženjerstva 0710 Inženjerstvo i grane inženjerstva koji nisu dalje definisani

0711 Hemijsko inženjerstvo i procesi

0712 Tehnologija zaštite životne sredine

0713 Elektrotehnika i energetika

0714 Elektronika i automatizacija

0715 Mašinstvo i obrada metala

0716 Motorna vozila, brodovi i vazduhoplovi

0719 Inženjerstvo i grane inženjerstva nerazvrstani na drugom mestu

072 Proizvodnja i prerada 0720 Proizvodnja i prerada koji nisu dalje definisani

0721 Proizvodnja hrane

0722 Proizvodnja i prerada materijala (staklo, papir, plastika i drvo)

0723 Proizvodnja i prerada tekstila i kože (odeća, obuća i koža)

0724 Rudarstvo i priprema mineralnih sirovina

0729 Proizvodnja i prerada nerazvrstani na drugom mestu

073 Arhitektura i građevinarstvo 0730 Arhitektura i građevinarstvo koji nisu dalje definisani

0731 Arhitektura i urbanizam

0732 Građevinarstvo

078 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju inženjerstvo, proizvodnju i građevinarstvo 0788 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju inženjerstvo, proizvodnju i građevinarstvo
079 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo nerazvrstani na drugom mestu 0799 Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo nerazvrstani na drugom mestu
08 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina 080Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina koji nisu dalje definisani 0800 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina koji nisu dalje definisani
081 Poljoprivreda 0810 Poljoprivreda koja nije dalje definisana

0811 Biljna i stočarska proizvodnja

0812 Hortikultura

0819 Poljoprivreda nerazvrstana na drugom mestu

082 Šumarstvo 0821 Šumarstvo
083 Ribarstvo 0831 Ribarstvo
084 Veterina 0841 Veterina
088 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i veterinu 0888 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i veterinu
089 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina nerazvrstani na drugom mestu 0899 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterina nerazvrstani na drugom mestu
09 Zdravstvo i socijalna zaštita 090 Zdravstvo i socijalna zaštita koji nisu dalje definisani 0900 Zdravstvo i socijalna zaštita koji nisu dalje definisani
091 Zdravstvo 0910 Zdravstvo koje nije dalje definisano

0911 Stomatologija

0912 Medicina

0913 Zdravstvena nega (medicinske sestre i babice)

0914 Medicinska dijagnostika i tehnologije lečenja

0915 Terapija i rehabilitacija

0916 Farmacija

0917 Tradicionalna i komplementarna medicina i terapija

0919 Zdravstvo nerazvrstano na drugom mestu

 

092 Socijalna zaštita

 

0920 Socijalna zaštita koja nije dalje definisana

0921 Briga o starima i odraslim osobama sa invaliditetom

0922 Briga o deci i usluge za mlade

0923 Socijalni rad i savetovanje

0929 Socijalna zaštita nerazvrstana na drugom mestu

098 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju zdravstvo i socijalnu zaštitu 0988 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju zdravstvo i socijalnu zaštitu
099 Zdravstvo i socijalna zaštita nerazvrstani na drugom mestu 0999 Zdravstvo i socijalna zaštita nerazvrstani na drugom mestu
10 Usluge 100 1000 Usluge koje nisu dalje definisane
101 Lične usluge

 

1010 Lične usluge koje nisu dalje definisane

1011 Usluge u domaćinstvu

1012 Frizerske i kozmetičarske usluge

1013 Hoteli, restorani i ketering

1014 Sportovi

1015 Putovanje, turizam i slobodno vreme

1019 Lične usluge nerazvrstane na drugom mestu

102 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu

 

1020 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu koje nisu dalje definisane

1021 Komunalne (sanitarne) usluge

1022 Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu

1029 Higijena i usluge zaštite zdravlja na radu nerazvrstane na drugom mestu

103 Bezbednosne usluge

 

1030 Bezbednosne usluge koje nisu dalje definisane

1031 Vojska i odbrana

1032 Zaštita ljudi i imovine

1039 Bezbednosne usluge nerazvrstane na drugom mestu

104 Usluge transporta 1041 Usluge transporta
108Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju usluge 1088 Interdisciplinarni programi i kvalifikacije koji obuhvataju usluge
109Usluge nerazvrstane na drugom mestu 1099 Usluge nerazvrstane na drugom mestu
99Nepoznata oblast 999 Nepoznata oblast 9999 Nepoznata oblast