Naziv projekta: “Ugovor o reformi sektora obrazovanja u Srbiji – Osnaživanje veze između zapošljavanja i socijalne inkluzije” (eng. Sector Reform Contract for Education Reform in Serbia-Strengthening links with employment and social inclusion)

Period realizacije: 2017-2019

Donator: IPA 2016

Cilj projekta:
Opšti cilj ovog projekta o reformi sektora je da pomogne Vladi Srbije u sprovođenju reforme obrazovnog sistema, zasnovanog na Nacionalnoj strategiji razvoja obrazovanja do 2020. godine. Reforma obrazovanja ima za cilj poboljšanje kvaliteta, ravnopravnosti i relevantnosti sistema obrazovanja i obuke, uključujući specifična pitanja vezana za potrebe obrazovanja manjina i Roma, kako bi se bolje prilagodili potrebama tržišta rada, kao i progresivno usklađivanje sa standardima, politikom i praksom EU. Ova reforma fokusiraće se na Nacionalni okvir kvalifikacija i na obuku nastavnika za primenu nastavnih planova i programa za učenje, sa ciljem implementacije mera koje će poboljšati veštine i kompetencije učenika i njihovu perspektivu na tržištu rada.

Jedan od specifičnih ciljeva koji se odnose na NOKS je da poboljša relevantnost obrazovnog sistema za tržište rada povezivanjem potreba tržišta rada sa obrazovnim sistemom. Taj specifični cilj će se finansirati pomoću komplementarnih mera, jedne od komponenata programa. Planirano je da se sprovede kroz dva ugovora o uslugama, jedan za izgradnju kapaciteta relevantnih institucija i jedan za procenu postizanja ciljeva i indikatora.

Sektorska budžetska podrška će doprineti uspostavljanju pravnog i institucionalnog okvira za NOKS, uključujući Zakon o NOKS-u, Agenciju za kvalifikacije, Savet za NOKS i Sektorska veća, koja će doprineti razvoju socijalnog partnerstva na nacionalnom nivou i povezati obrazovanje i tržište rada.