NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
14. June 2021. 07:06

Obrazovne politike zasnovane na podacima: Putevi obrazovanja odraslih

Konferencija Obrazovne politike zasnovane na podacima: Putevi obrazovanja odraslih održana je u Hotelu „Metropol“, u Beogradu 07. juna 2021. godine, u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije, a uz podršku projekta IPA 2014 Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji.
Konferencija je organizovana kao podrška članovima radnih grupa koje je Ministarsvo prosvete, nauke i tehnolokog razvoja formiralo sa zadatkom pripreme predloga izmena i dopuna Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije i Zakona o obrazovanju odraslih, odnosno podzakonskih akata kojima se bliže uređuju pitanja sistema i standrada za odobravanje statusa javno priznatog organizatora obrazovanja odraslih (JPOA) i standarda za samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje JPOA.
Uvodnu reč na konferenciji dali su Vukašin Grozdić, savetnik u Kabinetu predsednice Vlade Republike Srbije, pomćnici ministra prof. dr Gabrijela Grujić, i Miloš Blagojević, zatim Martin Klauke, šef II sektora operacija, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji, prof. dr Časlav Mitrović, direktor Agencije za kvalifikacije i Barbara Rambousek, direktorka za rodnu i ekonomsku inkluziju, Evropska banka za obnovu i razvoj. Tom prilikom istaknut je značaj obrazovanja odraslih kao jednog od ključnih instrumenata usklađivanja obrazovanja sa potrebama tržišta rada, posebno uzimajući u obzir snažne tehnološke i ekonomske promene sa kojima se suočava savremeno društvo.
U drugom delu konferencije predstavljene su studije koje su izrađene uz podršku IPA 2014 Projekta, Programa „Znanjem do posla – E2E“, kao i uz podršku Evropse banke za obnovu i razvoj.
Rezultati studija potvrdili su neophodnost unapređivanja sistema odobravanja statusa JPOA u pravcu veće fleksibilizacije procedure, kao i u pravcu pružanja kontinuirane podrške institucijama koje su zainteresovane za organizovanje aktivnosti obrazovanja odraslih. Poseban vid osnaživanja potreban je i poslodavcima zaintersovanim za aktivnu participaciju u sistemu obrazovanja odraslih, posebno u delu sprovođenja praktične nastave u realnom radnom okruženju.
Eksperti su ukazali da je za pravovremeno i efikasno identifikovanje promenljivih potreba tržišta rada neophodno osnaživanje obrazovnih institucija za razvoj kvalitetnih programa obučavanja i njihovo prilagođavanje potrebama specifičnih ciljnih grupa polaznika. Individualizacija usluge obučavanja praćena kvalitetnom uslugom karijernog vođenja i savetovanja preporuke su eksperata koji su analizirali kvalitet realizacije stručnh obuka.
Najzad, sistemski pristup potreban je i kada je reč o andragoškim kompetencijama nastavnika (predavača i intsruktora) – ova potreba potvrđuje se iz godine u godinu, a dodatno dobija na značaju sa implementacijom koncepta celoživotnog učenja.
Na konferenciji prezentovani rezultati studija kao i date preporuke eksperata predstavljaće polaznu osnovu za rad formiranih radnih grupa čiji se početak rada očekuje u narednom periodu.

Okvir andragoških kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih

Veza kvaliteta stručnih obuka sa položajem polaznika na tržištu rada ppt

Veza kvaliteta stručnih obuka sa položajem polaznika na tržištu rada

Evaluacija sistema akreditacije JPOA

Metodologija za polaganje ispita za proveru stručnih kompetencija

Metodologija za proveru stručnih kompetencija

Metodologija za razvoj programa obuke zasnovanih na SK

Okvir andragoških kompetencija nastavnika u obrazovanju odraslih