O Agenciji

Zakonom o NOKS-u biće predviđeno osnivanje posebne Agencije za kvalifikacije, čiji će cilj biti osiguranje kvaliteta na svim nivoima razvoja i implementacije Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji (NOKS).

Takođe, radi obezbeđivanja efikasnog i sinhronizovanog sistema razvoja i implementacije NOKS-a i primene principa partnerstva u razvoju NOKS-a, biće osnovana posebna tela i institucije. Za upravljanje sistemom biće zaduženo reprezentativno telo – Savet za NOKS, koga će činiti predstavnici relevantnih zainteresovanih strana.

Nadležnosti Agencije za kvalifikacije bile bi širokog spektra, od koordinacije i podrške Saveta za NOKS, preko saradnje sa odgovarajućim međunarodnim telima i institucijama i povezivanja NOKS-a sa Evropskim okvirom kvalifikacija, do koordinacije i podrške sektorkim većima i podrške razvoju standarda kvalifikacija. Agencija za kvalifikacije pružala bi i podršku uspostavljanju i održavanju registra NOKS-a.