NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
30. August 2021. 10:08

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „RAZVOJ INTEGRISANOG SISTEMA NACIONALNIH KVALIFIKACIJA U REPUBLICI SRBIJI“

Krajem avgusta 2021, nakon dve i po godine rada, završena je implementacija projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Završna konferencija projekta bila je prilika da se predstave postignuti rezultati, razgovara o realizovanim aktivnostima, ali i da se otvori velika i važna tema koja će biti u fokusu narednih godina – izazovi implementacije Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija u visokom obrazovanju.

  • Srbija je pozvana da se pridruži evropskoj porodici i srećan sam što mogu da potvrdim posvećenost Srbije da ovu politiku stavi visoko na svoj dnevni red i uskladi svoj kvalifikacioni sistem sa evropskim standardima za razvoj veština. Evropska komisija ostaje posvećena ovoj važnoj reformi. Povećanje značaja obrazovanja i kvaliteta kompetencija radne snage ključni je faktor za stvarnu promenu u kvalitetu života građana – istakao je na početku konferencije Matin Klauke, šef Operacija 2 u Delegaciji EU.

Aktivnosti projekta realizovale su se u okviru tri projektna rezultata i obuhvatale su podršku u radu Agenciji za kvalifikacije i sektorskim većima, podršku za uspostavljanje Registra NOKS-a i socijalnih partnerstava, razvoj profila sektora, razvoj standarda kvalifikacija i podršku za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja. Dve i po godine kasnije, kao rezultat sjajne saradnje institucija sistema, velikih zalaganja naših stručnjaka i odogovarajuće podrške projekta, Srbija ima funkcionalan Nacionalni okvir kvalifikacija.

Uspostavljanjem nacionalnog okvira kvalifikacija započeto je sistemsko uređivanje oblasti kvalifikacija i napravljen važan korak ka povezivanju sveta rada i sveta obrazovanja, jedan je od zaključaka konferencije. U NOKS-u su popisane i opisane kvalifikacije koje se mogu steći kroz formalno, neformalno ili informalno učenje, čime je omogućeno preciznije evidentiranje kvalifikacione strukture radne snage i kreiranje tržišno relevantnih politika u oblasti obrazovanja. Lista kvalifikacija u kojoj je objedinjeno više od 4000 kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja predstavlja jedan od osnovnih instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja. Uspostavljen je Registar NOKS-a, a proces povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija je u toku, što bi u kratkom vremenskom periodu trebalo da omogući prepoznatljivost i uporedivost kvalifikacija stečenih u Srbiji sa kvalifikacijama stečenim u drugim zemljama. Uspostavljen je mehanizam za uvođenje kvalifikacija u nacionalni okvir i standard kvalifikacije kao dogovor između sveta rada i sveta obrazovanja o ishodima učenja koje je potrebno dostići kako bi se stekla kvalfikacija. Najzad, pripremljen je i okvir za uvođenje priznavanja prethodnog učenja kao ravnopravnog puta za sticanje kvalifikacija.

  • Uvođenjem navedenih sistemskih promena u prethodnom periodu značajno je unapređena transparentnost i uporedivost sistema kvalifikacija Republike Srbije sa drugim sistemima. Istovremeno, osigurava se kvalitet kvalifikacija, njihova tržišna relevantnost kao i poverenje u kvalifikacije koje se stiču kroz sistem obrazovanja, obučavanja odraslih kao i kroz postupak priznavanja prethodnog učenja – istakla je na konferenciji prof. dr Marijana Dukić Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Poslednji deo konferencije bio je posvećen panel diskusiji o izazovima implementacije Zakona o NOKS-u u visokom obrazovanju. Stavljajući naglasak na otvorenu diskusiju, dobra i korisna rasprava još jednom je ukazala na složenost problema, ali i na neophodnost dijaloga sa univerzitetima.

  • Država će učiniti sve što može da u narednih godinu ili dve obezbedi odgovarajući zakonski okvir i poveže Zakon o visokom obrazovanju sa Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija. Viskokoškolske ustanove moraju da shvate da je i njihova uloga tu velika, pa dok se ne donese novi Zakon u dogovoru sa Nacionalnim akreditacionim telom mogu da se razmotre izmene standarda i postupka akreditacije – rekao je prof. dr Bojan Tubić, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje na kraju panel rasprave.

Ostvareni rezultati u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ provociraju nove izazove. Cilj Nacionalnog okvira kvalfikacija je da kvalifikacije kroz ceo život mogu da se stiču, da se menjaju i da čitavo društvo usmeri na otvorenosti i fleksibilnost, ali i relevantnost i osiguranje kvaliteta svih tih procesa.

Agenda završne konferencije

Izjava prof. dr Gabrijele Grujić na završnoj konferenciji

Video priznavanje prethodnog učenja