Organizaciona struktura

 

U skladu sa Zakonom NOKS-u, Agencija za kvalifikacije imaće organ upravljanja, organ poslovođenja, stručne organe i službe koje obavljaju administrativno–tehničke poslove.

Bliži uslovi u pogledu načina rada, načina i postupka izbora i razrešenja organa Agencije biće utvrđene aktom o osnivanju i statutom.