Организациона структура

 

У складу са Законом НОКС-у, Агенција за квалификације имаће орган управљања, орган пословођења, стручне органе и службе које обављају административно–техничке послове.

Ближи услови у погледу начина рада, начина и поступка избора и разрешења органа Агенције биће утврђене актом о оснивању и статутом.