NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
25. February 2021. 13:02

PREDSTAVLJANJE METODOLOGIJE ZA RAZVOJ PROGRAMA OBUKE ZASNOVANIH NA STANDARDIMA KVALIFIKACIJA

Rad na razvoju programa obuke za kvalifikacije izabrane za pilotiranje postupka priznavanja prethodnog učenja, započet u Subotici početkom februara, nastavljen je nacrta Metodolgije za razvoj programa obuka zasnovanih na standardima kvalifikacija, na sastanku organizovanom u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ predstavili. Ovaj dokument razvijen je na inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa ciljem da se kreira koherentna procedura za razvoj programa obuke za rad u struci i sticanje kvalifikacija i stručnih kompetencija, unaprede mogućnosti institucija da šire svoju obrazovnu ponudu kroz razvoj novih programa obuke za odrasle i stvore neophodni kvalitetni preduslovi za uspostavljanje sistema provere postignuća i sistema za PPU.

Osnovni pristup u razvoju programa obuka koje omogućavaju sticanje stručnih kvalifikacija i kompetencija je pristup zasnovan na standardu kvalifikacije, odnosno transformacije standarda kvalifikacije u program obuke. Drugim rečima, ciljevi programa, ishodi i sadržaji učenja i drugi elementi programa ekstrahuju se iz standarda kvalifikacije i struktuiraju u funkcionalnu programsku celinu.

Predstavljena Metodologija daje odgovore na pitanja relevantna za razvoj programa stručne obuke kao što su pristupi u razvoju programa, koncept i struktura programa, način na koji se usaglašavaju kompetencije koje se zahtevaju u radu i kompetencije koje se stiču u procesu obuke. Poseban deo posvećen je fazama u razvoju programa obuke i mogućnostima za struktuiranje programa u module.

Nakon detaljnog predstavljanja sadržaja dokumenta dat je i prikaz dva od osam programa obuke koji su već razvijeni na principima nove Metodologije (razvijeni su programi za četiri kvalifikacije i četiri programa na nivou zanimanja iz kvalifikacije). Pisci programa i stručnjaci Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja su, kroz diskusiju koja je usledila, ukazali na neka otvorena pitanja i delove u kojima je neophodno jasnije definisati korake tokom izrade programa obuke.

Pristupi predloženi u Metodologiji će u narednih mesec dana biti dalje isprobani u praksi, jer će pilot-škole, uz podršku stručnjaka Projekta i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, razvijati programe obuke za preostalih pet kvalifikacija, od devet, koliko će biti obuhvaćeno pilotiranjem postupka priznavanja prethodnogu učenja. Na osnovu rezultata pilotiranja u Metodologiju će, konačno, biti unete neophodne izmene, a dokument će biti  dostupan školama i drugim organizacijama zainteresovanim za akreditaciju programa za obuke odraslih.

Metodologija je namenjena organizacijama za obrazovanje i obuku (školama i drugim organizacijama) koje imaju ili su zainteresovane za sticanje statusa JPOA za organizaciju aktivnosti obrazovanja odraslih. Imajući u vidu da će i škole i druge organizacije imati mogućnost da samostalno pripremaju programe neformalnih obuka zasnovanih na standardu kvalfikacija, jasno opisan metodološki pristup je neophodan kako bi se osigurao kvalitet ovakvih obuka, ali i postupka PPU koji će biti zasnovan na ishodima učenja koji proizlaze iz standarda kvalifikacija.