NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
30. October 2020. 13:10

Izrada Liste kvalifikacija Republike Srbije

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije, uz podršku Vlade Republike Srbije, sprovode niz aktivnosti na izradi i uspostavljanju Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (u daljem tekstu: Registar), kao dela Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (u daljem tekstu: JISP).

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije, uz podršku Vlade Republike Srbije, sprovode niz aktivnosti na izradi i uspostavljanju Registra Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (u daljem tekstu: Registar), kao dela Jedinstvenog informacionog sistema prosvete (u daljem tekstu: JISP). Uspostavljanje Registra i u okviru njega Podregistra nacionalnih kvalifikacija igra ključnu ulogu u razvoju funkcionalnog Nacionalnog okvira kvalifikacija Srbije (u daljem tekstu: NOKS) jer krajnjim korisnicima – učenicima, roditeljima, poslodavcima i drugima omogućava direktan pristup svim relevantnim informacijama o kvalifikacijama. Razvoj baza podataka mora da odgovori ne samo na potrebu da one budu transparentne na nacionalnom nivou, već i na izazov da te kvalifikacije budu uporedive na evropskom nivou, što je posebno značajno imajući u vidu da je Republika Srbija u februaru 2020. godine uspešno završila proces povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) https://europa.eu/europass/en/reports-referencing-national-qualifications-frameworks-eqf .

Izrada softvera za Registar kao dela JISP-a je u toku i do njegovog uspostavljanja i pune funkcionalnosti biće objavljena ažurirana Lista kvalifikacija, koja će obuhvatiti kvalifikacije koje mogu da se steknu u sistemu obrazovanja, ali i one koje su mogle da se steknu u ranijem periodu i koje su prisutne na tržištu rada. Ovakva Lista poslužiće kao instrument za razvrstavanje kvalifikacija u NOKS-u do uspostavljanja Registra, ali i kao jedan o pomoćnih instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja.

Listu kvalifikacija koristiće ministarstva nadležna za obrazovanje, rad, omladinu, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, Republički zavod za statistiku, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za kvalifikacije i drugi nadležni organi i organizacije.

Na izradi Liste kvalifikacija Republike Srbije za sve nivoe NOKS-a aktivno rade Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije, uz podršku Projekta IPA 2014 „Razvoj integrisanog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji“.

Proces izrade Liste kvalifikacija podržali su i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republički zavod za statistiku, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, Konferencija Univerziteta Srbije, Konferencija akademija i visokih škola, Fondacija Tempus kao i gotovo sve visokoškolske ustanove.

Kao rezultat dosadašnjeg zajedničkog zalaganja sačinjene su radne verzije:

  • Liste kvalifikacija za preduniverzitetsko obrazovanje – do nivoa 5. NOKS,
  • Liste kvalifikacija koje su se sticale (ili se još uvek stiču) na visokoškolskim ustanovama po propisima koji su važili pre 2005. godine („pre Bolonje“), odnosno pre stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-autentično tumačenje, 68/15 i 87/16), kao i
  • Liste kvalifikacija koje se stiču na visokoškolskim ustanovama po propisima koji važe od 2005. godine („po Bolonji“), odnosno u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 – autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – autentično tumačenje, 68/15 i 87/16) i Zakonom o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS” 88/17, 27/18-dr. zakon, 73/18).

Radna verzija Liste kvalifikacija do nivoa 5. NOKS-a predstavlja izvod iz elektronske baze kvalifikacija koju vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Radna verzija Liste kvalifikacija koje su se sticale (ili se još uvek stiču) na visokoškolskim ustanovama po propisima koji su važili pre 2005. godine sačinjena je u konsultativnom procesu sa visokoškolskim ustanovama.

Radna verzija Liste kvalifikacija koje se stiču na visokoškolskim ustanovama po propisima koji važe od 2005. godine sačinjen je u skladu Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik“, br. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19 i 34/19), Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik“, br. 100/15), Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik“, br. 100/16) i Pravilnikom o Listi stručnih, akademskih i naučnih naziva („Službeni glasnik“, br. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11 i 44/13), i pored naziva sadrži dodatne podatke o kvalifikaciji kao što su vrsta kvalifikacije, broj ESPB bodova kao i šifru nivoa NOKS-a.

U narednom periodu posebna pažnja biće posvećena razvrstavanju kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja u skladu sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja ISCED 2013f. Takođe, u pripremi je i predlog veza između studijskih programa i kvalifikaicja u visokom obrazovanju koje se stiču na visokoškolskim ustanovama po propisima koji važe od 2005. godine i isti će u narednom periodu biti usaglašavan sa visokoškolskim ustanovama.

Aktivnosti ažuriranja i verifikacije svih podataka o kvalfikacijama referentnih za sačinjavanje Liste kvalifikacija su u toku i realizuju se kroz konsultativni proces sa visokoškolskim ustanovama i drugim socijalnim partnerima.

Nakon završetka konsultativnog procesa Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije sačiniće će jedinstvenu Listu kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja, kao jednog od instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja.

Lista kvalifikacija Bolonja sajt

Lista kvalifikacija PreBolonje sajt

Lista kvalifikacija preduniverzitetsko sajt