NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
12. December 2019. 07:12

DVANAEST SEKTORSKIH VEĆA POČELO SA RADOM

Zadatak zvuči jednostavno – potrebno je da se potrebe poslodavaca za veštinama prevedu u odgovarajuće programe nastave i učenja. Dijalog kojim se ovo postiže nije, međutim, ni malo jednostavno voditi, a to će biti glavna uloga sektorskih veća.

Usvajanjem zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija 2018. godine, Republika Srbija je dobila pravni okvir da se uvede red u oblast kvalifikacija i da se svi nivoi i vrste kvalifikacija povežu sa tržištem rada. Još jedan korak ka uspostavljanju sveobuhvatnog sistema napravljen je osnivanjem sektorskih veća.

U drugoj polovini novembra 2019. godine, svih dvanaest sektorskih veća, koliko je osnovano odlukom Vlade Republike Srbije, je započelo sa radom održavanjem konstitutivnih sednica.

Sektorska veća trebalo bi da efikasnije i efektivnije povežu svet rada i svet obrazovanja i da vrše koordinaciju između tih sistema.  Njihov zadatak je da utvrđuju koje su kvalifikacije potrebne u određenom sektoru, da utvrde koja su znanja, veštine, stavovi i sposobnosi potrebni da bi se stekle određene kvalifikacije i da na taj način utiču na planove i programe učenja.  Jednostavnije rečeno, rezultat rada sektorskih veća trebalo bi da bude jasan i pregledan sistem kvalifikacija potrebnih u Srbiji. Te kvalifikacije će biti zasnovane na standardu, čime se obezbeđuje njihov kvalitet, i uporedive sa kvalifikacijama u drugim zemljama Evropske unije, čime se obezbeđuje lakša i veća mobilnost radne snage.

Veća su organizovana po sektorima i čine ih predstavnici privrednih subjekata iz oblasti za koju je formirano sektorsko veće, strukovnih komora i udruženja, stručnjaka iz oblasti obrazovanja i obrazovanja odraslih, organizacija nadležnih za poslove zapošljavanja, ministarstava nadležnih za poslove obrazovanja, rada i zapošljavanja, omladinske politike i delatnosti za koju se osniva sektorsko veće, asocijacija ili udruženja škola i visokoškolskih ustanova i reprezentativnih granskih sindikata.