Упоредна табела нивоа квалификација и врста образовања

НОКС НИВО УПОРЕДНА ТАБЕЛА НИВОА КВАЛИФИКАЦИЈА И ВРСТА ОБРАЗОВАЊА
Актуелна Претходна
1.
 • Основно образовање и васпитање
 • Основно образовање одраслих
 • Основно музичко/балетско образовање
 • Неквалификовани (НК) радник
 • Први степен стручне спреме (1. ССС*)
2.
 • Стручно оспособљавање (1 година)
 • Образовање за рад (2 године)
 • Обучавање (120–360 сати обуке)
 • Полуквалификовани (ПК) радник
 • Други степен стручне спреме (2. ССС)
3.
 • Средње стручно образовање у трајању од три године
 • Неформално образовање одраслих (мин 960 сати обуке)
 • Квалификовани (КВ) радник
 • Трећи степен стручне спреме (3. ССС)
4.
 • Средње образовање у трајању од четири године (стручно, уметничко, гимназијско)
 • Четврти степен стручне спреме (4. ССС)
5.
 • Мајсторско и специјалистичко образовање
 • Висококвалификовани (ВКВ) радник
 • Пети степен стручне спреме (5. ССС)
6 6.1
 • Основне академске студије(ОАС, 180 ЕСПБ)
 • Основне струковне студије (ОСС, 180 ЕСПБ)
 • Више образовање у трајању од две до три године студија (6.1 ССС)
 • Први степен факултета (до 2005. године, 6.1 ССС)
6.2
 • Основне академске студије(ОАС, 240)
 • Специјалистичке струковне студије I степена(ССС, 180+60 ЕСПБ, стечене у складу са Законом о високом образовању који је на снази од 07.10.2017.)
 • Више образовање са специјализацијом у трајању до годину дана (6.2 ССС)
7 7.1
 • Интегрисане академске студије (ИАС, макс. 360 ЕСПБ)
 • Мастер академске студије (МАС,180+120 или 240+60 ЕСПБ)
 • Мастер струковне студије (МСС, 120 ЕСПБ)
 • Основне (дипломске) студије у трајању од четири до шест година (до 2005. године, 7.1 ССС)
 • Специјалистичке струковне студије II степена (ССС, 180+60 ЕСПБ) стечене у складу са Законом о високом образовању који је престао да важи 07.10.2017.
7.2
 • Специјалистичке академске студије (САС, 60 ЕСПБ)
 • Специјалистичке студије у трајању од једне до две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
 • Магистарске студије у трајању од две године (до 2005. године, 7.2 ССС)
8.
 • Докторске студије (ДС, 180 ЕСПБ)
 • Докторат наука (до 2005. године, 8. ССС)

Преузми документ: Нивои и дескриптори квалификација у НОКС