Појмовник

ДОКВАЛИФИКАЦИЈА

Доквалификација је процес стицања квалификација на наредном, вишем нивоу образовања. Доквалификација представља допунско стручно образовање за стицање одређене квалификације.

ДУЖНОСТ

Дужност представља ширу област обавеза и рада у оквиру занимања; свака дужност подразумева групу сродних задатака; реализација свих задатака у оквиру дужности ствара компетенцију.

ЗАДАТАК

Задатак је специфична јединица рада као целина (има одређену тачку почетка и завршетка) и сходно томе може бити обављена у ограниченом времену. Кад је завршен, задатак резултира производом, услугом или одлуком.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења су експлицитни искази о резултату учења, описују оног који учи, показатељи су области коју зна, шта је у стању да уради под одређеним околностима, за коју делатност је оспособљен и како се понаша у односу на оно што ради (које ставове испољава). У стручном образовању, исход је минималан и обавезујући резултат учења. Исходи учења омогућују проверљивост остварености и усклађени су са развојним карактеристикама лица које учи. Исходи учења се класификују на когнитивне, психомоторне и афективне, а формулишу се на нивоу знања, вештина и ставова.

КВАЛИФИКАЦИЈА

Квалификација је формално признавање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију онда када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и у складу са предвиђеним стандардому квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).

КЉУЧНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Кључне компетенције су оне компетенције које сваком појединцу обезбеђују личну оствареност и развој, друштвену укљученост, активну грађанску улогу и запосленост. Европски оквир за кључне компетенције за целоживотно учење дефинише осам кључних компетенција:

  1. Комуникација на матерњем језику означава способност да се изразе и преведу мисли, осећања и чињенице у усменој и писаној форми, и то у укупном друштвеном и културном контексту, у процесу образовања, у раду и општој комуникацији;
  2. Комуникација на страном језику – широко је повезана са комуникацијом на матерњем језику, с тим да способност треба да варира између четири начина комуникације на страном језику – слушања, говора, читања и писања;
  3. Основне компетенције у области природних наука, математике и технологије означавају способност рачунских операција, и то на нивоу менталног рачунања и на нивоу писаног рачунања, како би се решили различити проблеми у свакодневним ситуацијама;
  4. Дигитална компетенција означава примену поузданог и компетентног коришћења електронских медија у раду, одмору и комуникацији;
  5. Компетенција за учење означава склоност и способност да се организује и регулише процес сопственог учења, што значи ефективно коришћење времена, стицање, примена и евалуација кључног знања – код куће, на послу, у процесу образовања и оспособљавања;
  6. Интерперсоналне, интерекултуралне, друштвене и грађанске компетенције означавају ефективно учешће у радном и друштвеном животу укључујући способност решавања конфликата и ефикасну сарадњу са другима у различитим ситуацијама и контекстима;
  7. Предузетнички и иновацијски дух означава спремност за прихватање промена, подршку и адаптацију на промене, у складу са спољашњим условима, за преузимање одговорности за властите акције, развијање стратешких визија, постављање и остваривање задатака;
  8. Културна свест и изражавање означавају разумевање важности креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз различите облике медија укључујући музику, плес, књижевност и ликовну уметност.

КОМПЕТЕНЦИЈА

Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова који омогућују појединцу ефикасно обављање активности у послу, у складу са очекиваним стандардом.

НАЦИОНАЛНИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА (НОК)

Национални оквир квалификација представља инструмент који обухвата број и опис нивоа квалификација, односе између квалификација, као и путеве проходности и напредовања. Он обухвата процесе, тела, односно организације одговорне за успостављање квалификација, начине стицања, упоређивање, препознавање, обезбеђивање квалитета и стандарда по којима се реализују.

ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА

Преквалификација је стицање друге квалификације истог или нижег нивоа.

РЕГИСТАР НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА

Регистар националних квалификација обухвата све појединачне квалификације разврстане према нивоу и врсти, у складу са Класификацијом квалификација и део је националног оквира квалификација.

ЕВРОПСКИ ОКВИР КВАЛИФИКАЦИЈА

Европски оквир квалификација (ЕОК) је заједнички европски референтни оквир који повезује националне системе квалификација и делује као алат за упоређивање, односно лакше разумевање и тумачење квалификација међу различитим државама и образовним системима у Европи.

НАЦИОНАЛНИ СИСТЕМ КЛАСИФИКОВАЊА КВАЛИФИКАЦИЈА (КЛАСНОКС)

Систем за разврставање квалификација у НОКС-у, усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED 13-F). Увођењем КЛАСНОКС-а успоставља се јединствен систем класификације, независно од постојећих класификација образовних профила предуниверзитетског образовања на 15 подручја рада и студијских програма на 4 образовно-научна и 1 образовно-уметничко поље, односно на 46 научних, стручних и уметничких области унутар ових пет поља.

ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Активност образовања одраслих која се остварује проценом знања, вештина и способности стечених образовањем, животним или радним искуством и која омогућава даље учење и повећање конкурентности на тржишту рада. Термин је у овом документу изједначен са европским термином „валидацијa неформалног и информалног учења“ (Validation of non-formal and informal learning), који се на нивоу европских образовних политика имплементира у оквиру НОК-а, а у складу са Европским препорукама за валидацију неформалног и информалног учења.

Преузми документ Документ

 

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Документ утврђен на националном нивоу који садржи скуп података којима се детаљно описује квалификација. Представља основу за развој програма образовања/обучавања и процену развијености компетенција и достигнутост исхода учења за одређену квалификацију.

ДЕЛАТНОСТ

Економска активност одеђеног типа унутар које пословни субјекти производе или пружају сличне производе или услуге. Делатности су разврстане према секторима економских активности.

ЗАНИМАЊЕ

Занимање представља скуп послова чије су главне дужности и задаци међусобно сродни. Посао се у Међународној стандардној класификацији занимања ISCO–08 дефинише као скуп задатака и дужности које обавља или би требало да обавља једна особа, било да је код послодаваца или је самозапослена.