Класификација квалификација

Класификација квалификација у Националном оквиру квалификација Србије (НОКС) заснована је на међународној стандардној класификацији образовања ISCED 2013-f. Систем класификације квалификација у НОКС-у, под називом КЛАСНОКС, садржи следећу детаљну структуру:

Подручја Ужа подручја Детаљна подручја
00 Општи програми и квалификације 001 Општи програми и квалификације 0011 Општи програми и квалификације
002 Језичка и нумеричка писменост 0021 Језичка и нумеричка писменост
003 Лични развој 0031 Лични развој
01 Образовање 011 Образовање 0111 Наука о образовању
0112 Образовање васпитача у предшкол.установама
0113 Образовање настав. разредне наставе (учитеља)
0114 Образовање наставника предметне наставе
02 Уметност 021 Уметност 0211 Аудио-визуалне технике и медијска продукција
0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера
0213 Ликовне уметности
0214 Занатство
0215 Музика и извођачке уметности
022 Хуманистичке науке (без језика) 0221 Религија и теологија
0222 Историја и археологија
0223 Филозофија и етика
023 Језици 0231 Учење језика
0232 Књижевност и лингвистика
03 Друштвене науке, новинарство и информатика 031 Друштвене науке и бихевиоралне науке 0311 Економија
0312 Политичке науке и грађанска права
0313 Психологија
0314 Социологија и културолошке студије
032 Новинарство и информисање 0321 Новинарство и извештавање
0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије
04 Бизнис, администрација и право 041 Бизнис и администрација 0411 Рачуноводство и порези
0412 Финансије, банкарство и осигурање
0413 Менаџмент и администрација
0414 Маркетинг и рекламирање
0415 Секретарско и канцеларијско пословање
0416 Трговина на велико и мало
0417 Радне вештине
042 Право 0421 Право
05 Природне науке, математика и статистика 051 Биологија и сродне науке 0511 Биологија
0512 Биохемија
052 Животна средина 0521 Наука о заштити животне средине
0522 Природно окружење и живот у дивљини (природи)
053 Физичке науке 0531 Хемија
0532 Науке о земљи
0533 Физика
054 Математика и статистика 0541 Математика
0542 Статистика
06 Информационе и комуникационе технологије 061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) 0611 Употреба компјутера
0612 Базе података, дизајнирање мреже и администрација
0613 Развој и анализа софтвера и апликација
07 Инжењерство, производња и грађевинарство 071 Инжењерство и инжењерске гране 0711 Хемијско инжењерство и процеси
0712 Технологија заштите околине
0713 Електротехника и енергетика
0714 Електроника и аутоматика
0715 Машинство и обрада метала
0716 Саобраћајно инжењерство (моторна возила, пловила и летелице)
072 Производња и прерада 0721 Производња хране
0722 Прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)
0723 Производња текстила и коже (одеће, обуће и предмета од коже)
0724 Рударство и металургија
073 Архитектура и грађевинарство 0731 Архитектура и урбанизам
0732 Грађевинарство
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина 081 Пољопривреда 0811 Производња биља и узгој домаћих животиња
0812 Хортикултура
082 Шумарство 0821 Шумарство
083 Рибарство 0831 Рибарство
084 Ветерина 0841 Ветерина
09 Здравство и социјална заштита 091 Здравство 0911 Стоматологија
0912 Медицина
0913 Медицинска нега и бабице
0914 Технологија медицинске дијагностике и лечења
0915 Терапија и рехабилитација
0916 Фармација
0917 Традиционална и комплементарна медицина и терапија
092 Социјална заштита 0921 Брига о старцима и одраслим лицима
0922 Услуге бриге о деци и младима
0923 Социјални рад и саветовање
10 Услуге 101 Личне услуге 1011 Услуге у домаћинству
1012 Фризерске услуге и услуге улепшавања
1013 Хотели, ресторани и кетеринг
1014 Спортови
1015 Путовања, туризам и слободно време
102 Хигијена и здравствене услуге 1021 Комуналне услуге
1022 Безбедност и заштита здравља на раду
103 Услуге заштите 1031 Војска и одбрана
1032 Заштита људи и имовине
104 Транспортне услуге 1041 Транспортне услуге