Класификација квалификација

Класификација квалификација у Националном оквиру квалификација Србије (НОКС) заснована је на међународној стандардној класификацији образовања ISCED 2013-f. Систем класификације квалификација у НОКС-у, под називом КЛАСНОКС, садржи следећу детаљну структуру:

Сектор Ужи сектор Подсектор
00 Општи програми и квалификације 000 Општи програми и квалификације који нису даље дефинисани 0000 Општи програми и квалификације који нису даље дефинисани
001 Основни програми и квалификације 0011 Основни програми и квалификације
002 Језичка и нумеричка писменост 0021 Језичка и нумеричка писменост
003 Личне вештине и развој 0031 Личне вештине и развој
009 Општи програми и квалификације неразврстани на другом месту 0099 Општи програми и квалификације неразврстани на другом месту
01 Образовање 011 Образовање 0110 Образовање које није даље дефинисано

0111 Наука о образовању

0112 Образовање васпитача у предшколоским установама

0113 Образовање наставника разредне наставе (учитеља)

0114 Образовање наставника предметне наставе

0119 Образовање неразврстано на другом месту

018 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање 0188 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају образовање
02 Уметност и хуманистичке науке 020 Уметност и хуманистичке науке које нису даље дефинисане 0200 Уметност и хуманистичке науке које нису даље дефинисане
021 Уметност 0210 Уметности које нису даље дефинисане

0211 Аудио-визуелне технике и медијска продукција

0212 Модни и индустријски дизајн и дизајн ентеријера

0213 Ликовне уметности

0214 Уметничко занатство

0215 Музика и извођачке уметности

0219 Уметности неразврстане на другом месту

022 Хуманистичке науке (изузев језика) 0220 Хуманистичке науке (изузев језика) које нису даље дефинисане

0221 Религија и теологија

0222 Историја и археологија

0223 Филозофија и етика

0229 Хуманистичке науке (изузев језика) неразврстане на другом месту

023 Језици 0230 Језици који нису даље дефинисани

0231 Учење језика

0232 Књижевност и лингвистика

0239 Језици неразврстани на другом месту

028 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке 0288 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају уметност и хуманистичке науке
029 Уметност и хуманистичке науке неразврстане на другом месту 0299 Уметност и хуманистичке науке неразврстане на другом месту
03 Друштвене науке, новинарство и информисање 030 Друштвене науке, новинарство и информисање који нису даље дефинисани 0300 Друштвене науке, новинарство и информисање који нису даље дефинисани
031 Друштвене и бихевиоралне науке 0310 Друштвене и бихевиоралне науке које нису даље дефинисане

0311 Економија

0312 Политичке науке и грађанска права

0313 Психологија

0314 Социологија и студије културе

0319 Друштвене и бихевиоралне науке неразврстане на другом месту

032 Новинарство и информисање 0320 Новинарство и информисање који нису даље дефинисани

0321 Новинарство и извештавање

0322 Библиотекарство, информатика и архивске студије

0329 Новинарство и информисање неразврстани на другом месту

038 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање 0388 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају друштвене науке, новинарство и информисање
039 Друштвене науке, новинарство и информисање неразврстани на другом месту 0399 Друштвене науке, новинарство и информисање неразврстани на другом месту
04 Пословање, администрација и право 040 Пословање, администрација и право који нису даље дефинисани 0400 Пословање, администрација и право који нису даље дефинисани
041 Пословање и администрација 0410 Пословање и администрација који нису даље дефинисани

0411 Рачуноводство и опорезивање

0412 Финансије, банкарство и осигурање

0413 Менаџмент и администрација

0414 Маркетинг и оглашавање

0415 Секретарско и канцеларијско пословање

0416 Продаја на велико и мало

0417 Пословне вештине

0419 Пословање и администрација неразврстани на другом месту

042 Право 0421 Право
048 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право 0488 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пословање, администрацију и право
049 Пословање, администрација и право неразврстани на другом месту 0499 Пословање, администрација и право неразврстани на другом месту
05 Природне науке, математика и статистика 050 Природне науке, математика и статистика које нису даље дефинисане 0500 Природне науке, математика и статистика које нису даље дефинисане
051 Биолошке и сродне науке 0510 Биолошке и сродне науке које нису даље дефинисане

0511 Биологија

0512 Биохемија

0519 Биолошке и сродне науке неразврстане на другом месту

052 Животна средина 0520 Животна средина која није даље дефинисана

0521 Науке о животној средини

0522 Природна окружења и дивља флора и фауна

0529 Животна средина неразврстана на другом месту

053 Физичко-хемијске науке 0530 Физичко-хемијске науке које нису даље дефинисане

0531 Хемија

0532 Науке о земљи

0533 Физика

0539 Физичко-хемијске науке неразврстане на другом месту

054 Математика и статистика 0540 Математика и статистика које нису даље дефинисане

0541 Математика

0542 Статистика

058 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и статистику 0588 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају природне науке, математику и статистику
059 Природне науке, математика и статистика неразврстане на другом месту 0599 Природне науке, математика и статистика неразврстане на другом месту
06 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) 061 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) 0610 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) које нису даље дефинисане

0611 Коришћење рачунара

0612 Пројектовање и администрирање база података и мрежа

0613 Развој и анализа софтвера и апликација

0619 Информационе и комуникационе технологије (ИКТ) неразврстане на другом месту

068 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ) 0688 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају информационе и комуникационе технологије (ИКТ)
07 Инжењерство, производња и грађевинарство 070 Инжењерство, производња и грађевинарство који нису даље дефинисани 0700 Инжењерство, производња и грађевинарство који нису даље дефинисани
071 Инжењерство и гране инжењерства 0710 Инжењерство и гране инжењерства који нису даље дефинисани

0711 Хемијско инжењерство и процеси

0712 Технологија заштите животне средине

0713 Електротехника и енергетика

0714 Електроника и аутоматизација

0715 Машинство и обрада метала

0716 Моторна возила, бродови и ваздухоплови

0719 Инжењерство и гране инжењерства неразврстани на другом месту

072 Производња и прерада 0720 Производња и прерада који нису даље дефинисани

0721 Производња хране

0722 Производња и прерада материјала (стакло, папир, пластика и дрво)

0723 Производња и прерада текстила и коже (одећа, обућа и кожа)

0724 Рударство и припрема минералних сировина

0729 Производња и прерада неразврстани на другом месту

073 Архитектура и грађевинарство 0730 Архитектура и грађевинарство који нису даље дефинисани

0731 Архитектура и урбанизам

0732 Грађевинарство

078 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство 0788 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају инжењерство, производњу и грађевинарство
079 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту 0799 Инжењерство, производња и грађевинарство неразврстани на другом месту
08 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина 080 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина који нису даље дефинисани 0800 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина који нису даље дефинисани
081 Пољопривреда 0810 Пољопривреда која није даље дефинисана

0811 Биљна и сточарска производња

0812 Хортикултура

0819 Пољопривреда неразврстана на другом месту

082 Шумарство 0821 Шумарство
083 Рибарство 0831 Рибарство
084 Ветерина 0841 Ветерина
088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину 0888 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају пољопривреду, шумарство, рибарство и ветерину
089 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина неразврстани на другом месту 0899 Пољопривреда, шумарство, рибарство и ветерина неразврстани на другом месту
09 Здравство и социјална заштита 090 Здравство и социјална заштита који нису даље дефинисани 0900 Здравство и социјална заштита који нису даље дефинисани
091 Здравство 0910 Здравство које није даље дефинисано

0911 Стоматологија

0912 Медицина

0913 Здравствена нега (медицинске сестре и бабице)

0914 Медицинска дијагностика и технологије лечења

0915 Терапија и рехабилитација

0916 Фармација

0917 Традиционална и комплементарна медицина и терапија

0919 Здравство неразврстано на другом месту

092 Социјална заштита 0920 Социјална заштита која није даље дефинисана

0921 Брига о старима и одраслим особама са инвалидитетом

0922 Брига о деци и услуге за младе

0923 Социјални рад и саветовање

0929 Социјална заштита неразврстана на другом месту

098 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту 0988 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају здравство и социјалну заштиту
099 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту 0999 Здравство и социјална заштита неразврстани на другом месту
10 Услуге 100 Услуге које нису даље дефинисане 1000 Услуге које нису даље дефинисане
101 Личне услуге 1010 Личне услуге које нису даље дефинисане

1011 Услуге у домаћинству

1012 Фризерске и козметичарске услуге

1013 Хотели, ресторани и кетеринг

1014 Спортови

1015 Путовање, туризам и слободно време

1019 Личне услуге неразврстане на другом месту

102 Хигијена и услуге заштите здравља на раду 1020 Хигијена и услуге заштите здравља на раду које нису даље дефинисане

1021 Комуналне (санитарне) услуге

1022 Заштита здравља и безбедности на раду

1029 Хигијена и услуге заштите здравља на раду неразврстане на другом месту

103 Безбедносне услуге 1030 Безбедносне услуге које нису даље дефинисане

1031 Војска и одбрана

1032 Заштита људи и имовине

1039 Безбедносне услуге неразврстане на другом месту

104 Услуге транспорта 1041 Услуге транспорта
108 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге 1088 Интердисциплинарни програми и квалификације који обухватају услуге
109 Услуге неразврстане на другом месту 1099 Услуге неразврстане на другом месту
99 Непозната област 999 Непозната област 9999 Непозната област