NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
4. January 2021. 10:01

Lista kvalifikacija kao instrument za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije sačinili si jedinstvenu Listu kvalifikacija Republike Srbije, u kojoj je objedinjeno više od 4000 kvalifikacija za sve nivoe obrazovanja.

Lista kvalifikacija predstavlja uređen popis kvalifikacija, razvrstanih prema određenim kriterijumima i deo je nacionalnog standarda koji se primenjuje pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analiziranju, izveštavanju i publikovanju podataka o kvalifikacijama, kao instrument jednoznačnog komuniciranja među svim korisnicima ovih podataka, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Kao takva Lista kvalifikacija predstavlja jedan od osnovnih instrumenata za praćenje usklađenosti potreba tržišta rada i obrazovanja, kao i planiranje i vođenje javnih politika u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

Primena Liste kvalifikacija omogućiće preciznije evidentiranje kvalifikacione strukture radne snage, kako zaposlenih tako i nezaposlenih, praćenje efekata implementacije kvalifikacija na zapošljavanje i celoživotno učenje, te sagledavanje neusklađenosti ponude i potražnje za znanjima i veštinama na tržištu rada. To će dalje omogućiti kreiranje tržišno relevantne obrazovne politike koja odgovara trenutnim i budućim potrebama tržišta rada i društva u celini.

Posmatrano iz ugla poslodavaca koji zapošljavaju i pojedinaca koji traže posao, Lista kvalifikcija omogućiće preciznije evidentiranje kvalifikacija pojedinaca, ali i olakšati postupak obezbeđivanja potrebnog kadra, odnosno traženja posla na tržištu rada. To obezbeđuje unapređenu kominikaciju između onih koji zapošljavaju i onih koji traže posao, smanjuje prepreke mobilnosti radne snage, podržava se bolja upotreba postojećih znanja, veština i kompetencija i bolje podudaranje između ponude i potražnje na tržištu rada.

Preciznije evidenciranje podataka o kvalifikacijama radne snage u Republici Srbiji osiguraće bolji kvalitet statističkih i drugih analiza brojnih socijalnih partnera koji će svom radu primenjivati Listu kvalifikacija, a među kojima su Nacionalna služba za zapošljavanje, Centralni registar za obavezno socijalno osiguranje, Republički zavod za statistiku i sl. Oni će biti u prilici da dobiju kvalitetne podatke za sagledavanje trenutnih i prognoziranje budućih neusklađenosti ponude i potražnje za znanjima i veštinama u Republici Srbiji.

Primena Liste kvalifikacija doprineće unapređivanju usluge posredovanja u zapošljavanju kod Nacionalne služba za zapošljavanje kao jednu od ključnih usluga u implmentaciji politike zapošljavanja.

Lista kvalifikacija je od posebnog značaja i za popisivanje kvalifikacione strukture celokupnog stanovništva Republike Srbije u okviru planiranog popisa stanovništva.

Pored Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencije za kvalifikacije proces izrade Liste kvalifikacija podržali su i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Republički zavod za statistiku, Savet za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Nacionalni prosvetni savet, Nacionalni savet za visoko obrazovanje, Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, Konferencija Univerziteta Srbije, Konferencija akademija i visokih škola, Fondacija Tempus kao i gotovo sve visokoškolske ustanove. Važnu podršku na izradi Liste kvalifikacija pružili su i eksperti Projekta IPA 2014 „Razvoj integrisanog nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji“.

Link za pretragu kvalifikacija

šifarnika-kvalifikacija-30.12.2020.