NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
25. December 2020. 11:12

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT-a i sektoru Agrobiznisa – predstavljanje rezultata istraživanja

Radi pružanja podrške radu sektorksih veća, te usklađivanja ponude i tražnje za znanjima, veštinama i komepencijama na tržištu rada, Evropska banka za obnovu i razvoj (ЕБОР) sprovela je istraživanja u sektorima IKT i Agrobiznisa. Rezultat toga su studije Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT-a i Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru agrobiznisa NOKS web prezentacija (mpn.gov.rs).

Radi predstavljanja rezultata navedenih istraživanja ЕБОР, Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Agencija za kvalifikacije  u četvrtak, dana 17.12.2020. godine organizovali su online prezentaciju rezultata istraživanja. Uvodnu reč dali su prof. dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Barbara Rambusek, direktorka Tima za rodnu  i  ekonomsku  inkluziju, Evropska banka za obnovu i razvoj i prof. dr Časlav Mitrović, direktor, Agencija za kvalifikacije. Govornici su ukazali na značaj povezivanja obrazovanja i tržišta rada, kao i potrebu unapređivanja socijalnog partnerstva i kontinuirane potrebe ulaganja u ljudski kapital kao odgovora na brze promene u savremenom svetu rada.

Nakon uvodne reči metodološki okvir i prustup u istraivanju predstavio je dr Svetozar Tanasković, docent i saradnik FREN-a, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, dok je ključne nalaze studije za sektor Agrobiznisa predstvila dr Bojana Vukadinović, Rukovodilac odseka za čistiju proizvodnju Tehnološki fakultet Univerziteta u Beogradu, a za sektor IKT ključne nalaze studije predstvio je dr Đorđe Mitrović, vanredni profesor, Ekonomski fakulet Univerziteta u Beogradu.

U studijama su analizirani ekonomski i finansijski aspekti IKT i Agrobiznis sektora u Srbiji i njihove karakteristike na tržištu rada kako bi se sagledala usklađenost potreba navedenih sektora za kadrovima sa trenutnom ponudom obrazovnog sistema u Srbiji. Tražnja i ponuda radne snage je pojedinačno analizirana, kako kroz analizu podataka dobijenih od relevantnih državnih institucija, tako i putem ankete i intervjua sa predstavnicima najznačajnijih preduzeća iz IKT i Agrobiznis sektora u Srbiji. Na osnovu date analize donete su smernice i preporuke kada je u pitanju buduće obrazovanje radne snage u skladu sa potrebama IKT i Agrobiznis sektora.

Prezentaciji su prisustvovali članovi Sektorksog veća za sektor informacionih i komunikacionih tehnologija, elektrotehnike, automatike i elektronike, ćčanovi Sektorsskog veća za sektor poljoprivrede, proizvodnje hrane, šumarstva, ribarstva i veterine, članovi Saveta za Nacionalni okvir kvalifiakcija, poslodavci koji su učestvovali u istraživanju i brojni grugi partneri.

U toku diskusije istaknut je značaj studija ovog tipa za sve donosioce odluka koje se odnose na politiku obrazovanja, posebno sektorska veća kao novoosnovana tela zasnovana na socijalnom partnerstvu. Uzimajući u obzir da su sektorska veća trenutno u fazi definisanja svojih programa rada na 2021. godinu rezultati predstavljenih studija koristiće im kao značajan analitički okvir za sagledavanje potreba tržišta rada, te definisanja prioriteta koje sektorske kvalifikacije je potrebno u narednom periodu osavremeniti.

 

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru Agrobiznisa

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT

Metodolološki okvir istraživanja