NACIONALNI OKVIR
KVALIFIKACIJA SRBIJE
23. December 2019. 13:12

STUDIJSKA POSETA: PORTUGALSKI OKVIR KVALIFIKACIJA I MODEL PRIZNAVANJA PRETHODNOG UČENJA – PRIMER DOBRE PRAKSE U EVROPSKOJ UNIJI

  1. novembar, 2019.

Krajem novembra 2019. godine, grupa od šest učesnika – predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnog prosvetnog saveta i Agencije za kvalifikacije, posetila je Lisabon, gde se upoznala sa portugalskim sistemom obrazovanja i posebno, nacionalnim okvirom kvalifikacija i sistemom priznavanja prethodnog učenja. Poseta je bila organizovana u okviru projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“ koji pruža podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za uspostavljanje nacionalnog okvira kvalifikacija.

Cilj posete bio je da se učesnici upoznaju sa zakonodavnim i institucionalnim aspektima nacionalnog okvira kvalifikacija u jednoj od zemalja članica Evropske unije, ali i da se upoznaju sa sistemom priznavanja prethodnog učenja u Portugalu, kao primerom dobre prakse: da razmene iskustva sa portugalskim kolegama i steknu uvid u sličnosti i razlike sa konceptom priznavanja prethodnog učenja koji će u Srbiji biti pilotiran u toku naredne godine.

Prvog dana studijske posete učesnici su posetili Nacionalnu agenciju za kvalifikacije i stručno obrazovanje (ANQEP). Kroz detaljnu prezentaciju najpre je bila predstavljena uloga Agencije u sistemu obrazovanja i osposobljavanja. Agencija je u nadležnosti dva ministarstva – Ministarstva prosvete i Ministarstva rada, a osnovni zadatak joj je da koordinira implementaciju politika u oblasti stručnog obrazovanja i obuka mladih i odraslih, i da upravlja Nacionalnim sistemom za priznavanje, potvrđivanje i sertifikovanje kompetencija. U popodnevnom delu, kako je i bilo predviđeno agendom poste, delegacija iz Srbije upoznala se sa strukturama i instrumentima portugalskog okvira kvalifikacija: detaljno im je bio opisan nacionalni sistem kvalifikacija, sistem za predviđanje potreba za kvalifikacijama, nacionalni katalog kvalifikacija, rad sektorskih veća i instrumenti za osiguranje kvaliteta.

Tokom drugog dana u prostorijama Nacionalne agencije za kvalifikacije i stručno obrazovanje učesnicima posete je predstavljen Kvalifika program (Qualifica program). Program koji je, prema prvim procenama, dao izuzetne rezultate realizuje se od 2017. godine. Zasnovan je na strategiji čiji je cilj da se unapredi obrazovanje odraslih, da se poboljša kvalifikaciona struktura stanovništva i omogući bolja zapošljivost svakog pojedinca. Učesnicima su detaljno predstavljene ciljne grupe, faze intervencija u okviru programa, načini na koji se uključuju i motivišu socijalni partneri i kako se finansiraju aktivnosti programa. Posebna pažnja bila je posvećena predstavljanju Nacionalnog sistema za priznavanje, potrvrđivanje i sertifikovanje kompetencija –  u okviru kojeg su bile date detaljne informacije o metodologiji, evaluaciji, praćenju i osiguranju kvaliteta.

Intenzivan rad zaokružen je trećeg dana posete kada je delegacija iz Srbije dobila priliku da  vidi praktičnu primenu predstavljenog modela. Najpre su posetili jedan od vodećih centara za obuku mladih i odraslih koji je osnovan u saradnji sa socijalnim partnerima – CEPRA (SEPRA) profesionalni centar za obuke i sertifikaciju za stručnjake iz automobilske industrije. Tokom gotovo četrdeset godina postojanja ovaj centar se izdvojio kao ključna tačka za profesionalne obuke u sektoru auto-industrije sa oko 5000 polaznika svake godine. Predstavnici centra dali su detaljan pregled delatnosti kojima se bave i uslugama koje pružaju, sa posebnim osvrtom na ulogu u sistemu obrazovanja odraslih i aktivnosti koje se realizuje se u okviru Kvalifika programa kroz koji se priznaju, validiraju i sertifikuju veštine stečene kroz životno i radno iskustvo.

Tokom drugog dela dana organizovana je poseta školi u Sintri, koja se osim obrazovanja mladih specijalizovala i za priznavanje prethodnog učenja i obučavanje odraslih polaznika. Tim od sedam stručnjaka-andragoga sa velikim entuzijazmom predstavio je svoje aktivnosti – od ulaznih procena, savetovanja i vođenja kandidata, preko obuka u potpunosti prilagođenih odraslim polaznicima, do procesa priznavanja i sertifikovanja stečenih znanja i instrumenata za osiguranje kvaliteta.

Studijska poseta omogućila je učesnicima dublje razumevanje pre svega razlika u obrazovnim sistemima dve zemlje i načinima na koji su se uspostavljali nacionalni okviri kvalfikacija. Posebno je značajno, međutim, bilo portugalsko iskustvo u razvoju i uspostavljanju sistema priznavanja prethodnog učenja u smislu još jednog sagledavanja modela koji se planira u Srbiji i usvajanja dobrih praksi koje se mogu primeniti u razvoju novog koncepta.

Studijsko putovanje bilo je organizovano je u okviru komponente 3 projekta „Razvoj integrisanog sistema nacionalnih kvalifikacija u Republici Srbiji“. Naredne aktivnosti obuhvatiće pripreme za pilotiranje procesa priznavanja prethodnog učenja u Srbiji koje bi, prema planu, trebalo da bude realizovano u prvoj polovini 2020. godine.

Apresentação Inglês SNQ_delegação sérvia novembro 2019_final

Implementation of the NQF

Report_VNFIL_PT_2018

Servia_27_11_2019