Нивои и дескриптори квалификација у НОКС-у

Интегрални НОКС има осам (8) нивоа са поднивоима. За сваки (под)ниво квалификација у НОКС-у су утврђени описи знања, вештина, способности и ставова, тј. дескриптори, неопходни за обављање посла или даље учење. НСВО и ССООО донели су одлуке на основу којих предлажу да се утврде предвиђени нивои како би се у наредном периоду приступило процесу повезивања (референцирања) НОКС-а са ЕОК.


НИВОЗНАЊЕВЕШТИНЕСПОСОБНОСТИ И СТАВОВИ
Лице са стеченим нивоом квалификације
1Поседује основна општа знања која омогућују даље учењеПримењује вештине потребне за обављање једноставних предвидивих задатака.Обавља задатке или учи према једноставним усменим и писаним упутствима, уз непосредни надзор.
2Поседује општа и стручна знања о чињеницама и основним принципима потребним за рад и/или учењеПримењује вештине потребне за обављање мање сложених, претходно утврђених оперативних послова. Рукује алатима и машинама уз детаљна техничка упутства користећи прописане материјале за рад.Обавља послове у складу са утврђеним техничко-технолошким поступцима, уз повремени надзор. Одговорно је за примену утврђених поступака, средстава и организацију сопственог рада.
3Поседује општа и стручна знања о чињеницама, основним принципима и процесима потребним за рад и/или учењеПримењује вештине потребне за обављање средње сложених, разноврсних, повремено нестандардних оперативних послова. Прикупља и врши избор релевантних информација. Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале.Обавља послове самостално, у складу са техничко-технолошким процедурама. Организује сопствени рад и/или рад других. Одговорно је за примену процедура и средстава сопственог рада. Предузимљив је у раду.
4Поседује систематизована и целовита знања неопходна за рад и/или учењеПримењује вештине потребне за обављање сложених, разноврсних, учестало нестандардних послова користећи различите методе и технике. Врши критички одабир релевантних информација прикупљених из различитих извора ради примене у раду или учењу. Рукује различитом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале.Обавља послове самостално и уз повремене консултације. Организује и контролише сопствени рад и/или рад мање групе. Уочава проблеме и учествује у њиховом решавању. Одговоран је за избор поступака и средстава за сопствени рад и/или рад других.
5Поседује специјализована стручна знања потребна за радПримењује вештине потребне за обављање сложених, специфичних и углавном нестандардних послова који захтевају учествовање у креирању нових решења. Рукује специјализованом опремом, машинама и постројењима користећи различите материјале.Обавља послове уз велику самосталност у одлучивању. Врши организовање, контролисање и вредновање сопственог рада и/или рада других, као и обучавање других за рад. Преузима одговорност за одређивање сопственог начина и метода рада, као и за оперативни рад других. Испољава предузимљивост за унапређивање процеса рада и решавање проблема у непредвидивим ситуацијама.
6.1Поседује напредна академска и/или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, уз способност вредновања, критичког разумевања и примену у области учења и/или рада.Решава сложене проблеме у области учења и/или рада у стандардним условима. Примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група. Користи опрему, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада.Предузимљив је у решавању проблема у стандардним условима. Води сложене пројекте самостално и са пуном одговорношћу. Примењује етичке стандарде своје професије. Организује, контролише и обучава друге за рад. Анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе. Испољава позитиван однос према значају целоживотног учења у личном и професионалном развоју.
6.2Поседује напредна академска и/или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, уз способност вредновања, критичког разумевања и примену у области учења и/или радаРешава сложене проблеме у области учења и/или рада у нестандардним условима. Примењује вештине успешне комуникације у интеракцији и сарадњи са другима из различитих друштвених група. Користи опрему, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада.Предузимљив је у решавању проблема у нестандардним условима. Води сложене пројекте, самостално и са пуном одговорношћу. Примењује етичке стандарде своје професије.Организује, контролише и обучава друге за рад. Анализира и вреднује различите концепте, моделе и принципе теорије и праксе унапређујући постојећу праксу. Испољава позитиван однос према значају целоживотног учења у личном и професионалном развоју.
7.1Поседује високо специјализована академска и/или стручна знања која се односе на теорије, принципе и процесе, уз способност вредновања, критичког разумевањаи примену у области учења и/или рада.Решава сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју области учења и/или рада. Управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група. Примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада.Делује предузетнички и преузима руководеће послове. Самостално и са пуном одговорношћу води најсложеније пројекте. Планира и реализује научна и/или примењена истраживања. Контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе.
7.2Поседује уско специјализована академска знања која се односе на теорије, принципе и процесе, уз способност вредновања, критичког разумевањаи примену у области учења и/или рада.Решава сложене проблеме на иновативан начин који доприноси развоју у области рада. Управља и води сложену комуникацију, интеракцију и сарадњу са другима из различитих друштвених група. Примењује сложене методе, инструменте и уређаје релевантне за област учења и/или рада.Делује предузетнички и преузима руководеће послове. Самостално и са потпуном одговорношћу води најсложеније пројекте. Контролише рад и вреднује резултате других ради унапређивања постојеће праксе.
8Поседује врхунска теоријска и практична знања, потребна за критичку анализу и оригинална истраживања у фундаменталним и примењеним областима науке са сврхом проширивања и редефинисања постојећих знања, науке или области радаПримењује напредне и специјализоване вештине и технике потребне за решавање кључних проблема у истраживању и за проширивање и редефинисање постојећег знања или области рада. Примењује вештинe комуникацијe за објашњавање и критику теорија, методологија и закључака, као и представљање резултата истраживања у односу на међународне стандарде и научну заједницу. Развија нове алате, инструменте и уређаје релевантне за област науке и рада.Самостално вреднује савремене резултате и достигнућа у циљу унапређења постојећих стварања нових модела, концепата, идеја и теорија.Испољава иновативност, научни и професионални интегритет и преданост развоју нових идеја и/или процеса који су у средишту контекста рада или науке, кроз принцип самовредовања свога рада и достигнућа. Дизајнира, анализира и имплементира истраживања која чине значајан и оригинални допринос општем знању и/или професионалној пракси. Управља интердисциплинарним и мултидисциплинарним пројектима. Способан је да самостално покрене националну и интернационалну сарадњу у науци и развоју.

Преузми документ: Нивои и дескриптори квалификација у НОКС