Профили сектора

Профил сектора представља аналитичку подлогу релевантних и ажурних података о друштвено-економском статусу и перспективи сектора, о стању понуде и тражње за квалификацијама у сектору, али и да укаже на правце будућих развојних промена у свету рада, како би заинтересовани и будуће генерације, кроз процес стицања квалификација, могле да прате потребе привреде и друштва. За оне који се већ налазе у процесу рада, профил сектора ће указати на правце и потребе за личним усавршавањем ради очувања постојећег сопственог запослења или напретка у каријери.

Сваки профил сектора обједињује податке из различитих институција, и то: Централни регистар обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), Републички завод за статистику (РЗС), Национална служба за запошљавање (НСЗ), Завод за унапређивање образовања и васпитања (ЗУОВ), као и податке других релевантиних извора. Профили сектора садрже низ комплексних, ажурних, неопходних, квалитетних и релевантних информација, као што су:

  • општи подаци – који се односе на демографију, привредне показатеље, опште индикаторе кретања на тржишту рада, образовни статус младих и (не)адекватности нивоа квалификованости запослених,
  • стање и перспективе развоја сектора – садржи опште податке о сектору, пословну структуру сектора, структуру запослених према занимањима, кретање запослености и прерспективе развоја сектора,
  • понуда и тражња према занимањима и квалификацијама – разматрају се понуде на тржишту рада незапослених и образовне понуде релевантне за сектор, запошљавање са евиденције НСЗ и узајамни однос понуде и тражње,
  • главни налази студије и препоруке о неопходним активностима које су значајне за развој сектора.

За потребе рада Секторских већа/група припремљена су 4 профила сектора, и то:

  • Профил сектора Пољопривреда, производња и прерада хране и профил сектора Електротехника и рачунарство сачинили су експерти, ангажовани на пројекту „Оснаживање капацитета система средњег стручног образовања за побољшање квалитета“ и обухватају област средњег стручног образовања који се остварује уз помоћ фонда ИПА 12.
  • Профил сектора Геологија, рударство и металургија и профил сектора Туризам и угоститељство сачинили су експерти, ангажовани на Пројекату „Подршка спровођењу Програма реформи политике запошљавања и социјалне политике“ (eng: Employment and social reform program – ESRP) у Републици Србији, са тежиштем на запошљавању и повећању запошљивости младих (фаза 1), који финансијски подржава Швајцарска агенција за развој и сарадњу (eng. Swiss agency for development and cooperation)

Наведени профили сектора садрже опште податке из периода протеклих година, закључно са 2015. годином, који се односе на демографију, привредне показатеље, опште индикаторе кретања на тржишту рада, образовни статус младих и (не)адекватности нивоа квалификованости запослених у Србији. Током израде ових профила анализирани су глобални контекст и пословна структура сектора, структура запослених према занимањима, као и кретање запослености и преспектива општег развоја сектора.

Преузми документ: ПРОФИЛ СЕКТОРА ГЕОЛОГИЈЕ, РУДАРСТВА И МЕТАЛУРГИЈЕ

Преузми документ: ПРОФИЛ СЕКТОРА ПОЉОПPИВРЕДЕ, ПРОИЗВОДЊЕ И ПРЕРАДЕ ХРАНЕ

Преузми документ: ПРОФИЛ СЕКТОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И ИКТ-А

Преузми документ: ПРОФИЛ СЕКТОРА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Преузми документ:  ПРОФИЛ СЕКТОРА ГРАЂЕВИНЕ

Преузми документ:  ПРОФИЛ СЕКТОРА ОБРАЗОВАЊА

Преузми документ:  ПРОФИЛ СЕКТОРА САОБРАЋАЈА

Преузми документ:  Анализа перспективних занимања у сектору ИКТ-а

Преузми документ:  Анализа перспективних занимања у сектору агробизниса

Преузми документ: Методологија за развој профила сектора са смерницама за имплементацију

Преузми документ: Методолошки оквир евалуације система НОКС

Све студије о профилима сектора, извештаји и остали материјали власништво су Министарства просвете. Поменуте студије су припремили и сачинили експерти који су ангажовани за израду истих. Сходно томе, у њима су садржани ставови и стручна мишљења аутора. Министарство просвете, науке и технолошког развоја не може се сматрати одговорним за тачност информација и података који су у њима изнети.