О квалификацији

Квалификација је формално признавање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију онда када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа а према задатом стандарду квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).

На основу НОКС-а, квалификације се разврставају на:

  • опште-основно образовање и васпитање, гимназијско образовање које обухвата све типове и смерове гимназија, као и специјализоване гимназије,
  • стручне-средње стручно образовање, обуке, средње уметничке квалификације,
  • академске-акредитовани академски студијски програми (основне, мастер, специјалистичке и докторске студије), као и академске уметничке квалификације и
  • струковне-акредитовани струковни студијски програми (основне, мастер и специјалистичке),

Начин стицања квалификација

У систему квалификација у Републици Србији традиционално се квалификације стичу кроз формалан систем образовања. Као резултат увођења флексибилнијих путева достизања квалификација, новим законским решењима у области образовања одраслих уређен је начин признавања квалификација у неформалном систему. Имплементацијом НОКС-а отварају се могућности успостављања система валидације неформалног и информалног учења.

Квалификације у НОКС-у се могу стећи формалним и неформалним путем, као и валидацијом неформалног и информалног учења:

  • формални начин – квалификације се стичу у систему формалног основног, средњег или високог образовања, после чега се издаје диплома или уверење;
  • неформални начин – квалификације се стичу у систему образовања одраслих, различитим облицима, најчешће обуком или оспособљавањем, после чега се издаје сертификат или уверење;
  • валидација неформалног или информалног учења – квалификације се стичу на основу радног или животног искуства, кроз посебан поступак, после чега се издаје сертификат.