НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
25. маја 2022. 07:05

Подршка Програма ‘Знањем до посла’ на унапређивању стандарда и процедуре за стицање статуса ЈПОА

Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва је у претходном периоду пружао експертску подршку Министарству просвете, науке и технолошког развоја на унапређењу система неформалног образовања. Подршка је реализована у 2021. години кроз Програм „Знањем до посла“ чију реализацију је подржала Швајцарска агенција за развој.

Овом подршком обухваћено је неколико сегмената унапређења система неформалног образовања одраслих. Најпре је крајем 2020. године рађена Евалуација система акредитације ЈПОА (у даљем тексту ЈПОА). Студија је израђена од стране Друштва за образовање одраслих, непрофитне организације посвећене унапређењу система образовања одраслих у Републици Србији која је на систематичан и свеобухватан начин приказала тренутно стање, идентификовала све изазове у процесу акредитације ЈПОА као и начине за њихово превазилажење.

На основу тог извештаја, у 2021. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја је приступило изради изменама и допунама два правилника који регулишу ову материју: Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности образовања одраслих  као и Правилник о самовредновању и спољашњем вредновању квалитету рада јавно признатих организатора образовања одраслих.

Имајући у виду комплексност поступка за стицање статуса ЈПОА, Тим за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије је у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја израдио и Водич за стицање статуса ЈПОА за све актере (школе, друге организација) како би се на једноставан начин информисали о поступку, роковима, корацима, документацији коју је потребно прибавити у поступку стицања акредитације за ЈПОА.

Водич за стицање статуса ЈПОА