НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
25. фебруара 2021. 13:02

ПРЕДСТАВЉАЊЕ МЕТОДОЛОГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗАСНОВАНИХ НА СТАНДАРДИМА КВАЛИФИКАЦИЈА

Рад на развоју програма обуке за квалификације изабране за пилотирање поступка признавања претходног учења, започет у Суботици почетком фебруара, настављен је нацрта Методолoгије за развој програма обука заснованих на стандардима квалификација, на састанку организованом у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ представили. Овај документ развијен је на иницијативу Министарства просвете, науке и технолошког развоја са циљем да се креира кохерентна процедура за развој програма обуке за рад у струци и стицање квалификација и стручних компетенција, унапреде могућности институција да шире своју образовну понуду кроз развој нових програма обуке за одрасле и створе неопходни квалитетни предуслови за успостављање система провере постигнућа и система за ППУ.
Основни приступ у развоју програма обука које омогућавају стицање стручних квалификација и компетенција је приступ заснован на стандарду квалификације, односно трансформације стандарда квалификације у програм обуке. Другим речима, циљеви програма, исходи и садржаји учења и други елементи програма екстрахују се из стандарда квалификације и структуирају у функционалну програмску целину.
Представљена Методологија даје одговоре на питања релевантна за развој програма стручне обуке као што су приступи у развоју програма, концепт и структура програма, начин на који се усаглашавају компетенције које се захтевају у раду и компетенције које се стичу у процесу обуке. Посебан део посвећен је фазама у развоју програма обуке и могућностима за структуирање програма у модуле.
Након детаљног представљања садржаја документа дат је и приказ два од осам програма обуке који су већ развијени на принципима нове Методологије (развијени су програми за четири квалификације и четири програма на нивоу занимања из квалификације). Писци програма и стручњаци Завода за унапређивање образовања и васпитања су, кроз дискусију која је уследила, указали на нека отворена питања и делове у којима је неопходно јасније дефинисати кораке током израде програма обуке.
Приступи предложени у Методологији ће у наредних месец дана бити даље испробани у пракси, јер ће пилот-школе, уз подршку стручњака Пројекта и Завода за унапређивање образовања и васпитања, развијати програме обуке за преосталих пет квалификација, од девет, колико ће бити обухваћено пилотирањем поступка признавања претходног учења. На основу резултата пилотирања у Методологију ће, коначно, бити унете неопходне измене, а документ ће бити доступан школама и другим организацијама заинтересованим за акредитацију програма за обуке одраслих.
Методологија је намењена организацијама за образовање и обуку (школама и другим организацијама) које имају или су заинтересоване за стицање статуса ЈПОА за организацију активности образовања одраслих. Имајући у виду да ће и школе и друге организације имати могућност да самостално припремају програме неформалних обука заснованих на стандарду квалификација, јасно описан методолошки приступ је неопходан како би се осигурао квалитет оваквих обука, али и поступка ППУ који ће бити заснован на исходима учења који произлазе из стандарда квалификација.