НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
25. децембра 2020. 11:12

Анализа перспективних занимања у сектору ИКТ-а и сектору Агробизниса – представљање резултата истраживања

Ради пружања подршке раду секторксих већа, те усклађивања понуде и тражње за знањима, вештинама и комепенцијама на тржишту рада, Европска банка за обнову и развој (ЕБОР) спровела је истраживања у секторима ИКТ и Агробизниса. Резултат тога су студије Анализа перспективних занимања у сектору ИКТ-а и Анализа перспективних занимања у сектору агробизниса http://noks.mpn.gov.rs/sr_lat/profili-sektora/ .

Ради представљања резултата наведених истраживања ЕБОР, Министартсво просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације  у четвртак, дана 17.12.2020. године организовали су онлине презентацију резултата истраживања. Уводну реч дали су проф. др Габријела Грујић, помоћница министра, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Барбара Рамбусек, директорка Тима за родну  и  економску  инклузију, Европска банка за обнову и развој и проф. др Часлав Митровић, директор, Агенција за квалификације. Говорници су указали на значај повезивања образовања и тржишта рада, као и потребу унапређивања социјалног партнерства и континуиране потребе улагања у људски капитал као одговора на брзе промене у савременом свету рада.

Након уводне речи методолошки оквир и пруступ у истраивању представио је др Светозар Танасковић, доцент и сарадник ФРЕН-а, Економски факултет Универзитета у Београду, док је кључне налазе студије за сектор Агробизниса предствила др Бојана Вукадиновић, Руководилац одсека за чистију производњу Технолошки факултет Универзитета у Београду, а за сектор ИКТ кључне налазе студије предствио је др Ђорђе Митровић, ванредни професор, Економски факулет Универзитета у Београду.

У студијама су анализирани економски и финансијски аспекти ИКТ и Агробизнис сектора у Србији и њихове карактеристике на тржишту рада како би се сагледала усклађеност потреба наведених сектора за кадровима са тренутном понудом образовног система у Србији. Тражња и понуда радне снаге је појединачно анализирана, како кроз анализу података добијених од релевантних државних институција, тако и путем анкете и интервјуа са представницима најзначајнијих предузећа из ИКТ и Агробизнис сектора у Србији. На основу дате анализе донете су смернице и препоруке када је у питању будуће образовање радне снаге у складу са потребама ИКТ и Агробизнис сектора.

Презентацији су присуствовали чланови Секторксог већа за сектор информационих и комуникационих технологија, електротехнике, аутоматике и електронике, ћчанови Секторсског већа за сектор пољопривреде, производње хране, шумарства, рибарства и ветерине, чланови Савета за Национални оквир квалифиакција, послодавци који су учествовали у истраживању и бројни груги партнери.

У току дискусије истакнут је значај студија овог типа за све доносиоце одлука које се односе на политику образовања, посебно секторска већа као новооснована тела заснована на социјалном партнерству. Узимајући у обзир да су секторска већа тренутно у фази дефинисања својих програма рада на 2021. годину резултати представљених студија користиће им као значајан аналитички оквир за сагледавање потреба тржишта рада, те дефинисања приоритета које секторске квалификације је потребно у наредном периоду осавременити.

 

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru Agrobiznisa

Analiza perspektivnih zanimanja u sektoru IKT

Metodolološki okvir istraživanja