НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
30. октобра 2020. 13:10

Израда Листе квалификација Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације, уз подршку Владе Републике Србије, спроводе низ активности на изради и успостављању Регистра Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту: Регистар), као дела Јединственог информационог система просвете (у даљем тексту: ЈИСП).

Успостављање Регистра и у оквиру њега Подрегистра националних квалификација игра кључну улогу у развоју функционалног Националног оквира квалификација Србије (у даљем тексту: НОКС) јер крајњим корисницима – ученицима, родитељима, послодавцима и другима омогућава директан приступ свим релевантним информацијама о квалификацијама. Развој база података мора да одговори не само на потребу да оне буду транспарентне на националном нивоу, већ и на изазов да те квалификације буду упоредиве на европском нивоу, што је посебно значајно имајући у виду да је Република Србија у фебруару 2020. године успешно завршила процес повезивања са Европским оквиром квалификација (ЕОК) https://europa.eu/europass/en/reports-referencing-national-qualifications-frameworks-eqf .

Израда софтвера за Регистар као дела ЈИСП-а је у току и до његовог успостављања и пуне функционалности биће објављена ажурирана Листа квалификација, која ће обухватити квалификације које могу да се стекну у систему образовања, али и оне које су могле да се стекну у ранијем периоду и које су присутне на тржишту рада. Оваква Листа послужиће као инструмент за разврставање квалификација у НОКС-у до успостављања Регистра, али и као један о помоћних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања.

Листу квалификација користиће министарства надлежна за образовање, рад, омладину, Централни регистар обавезног социјалног осигурања, Републички завод за статистику, Национална служба за запошљавање, Агенција за квалификације и други надлежни органи и организације.

На изради Листе квалификација Републике Србије за све нивое НОКС-а активно раде Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације, уз подршку Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе.

Као резултат досадашњег заједничког залагања сачињене су радне верзије:

  • Листе квалификација за предуниверзитетско образовање – до нивоа 5. НОКС,
  • Листе квалификација које су се стицале (или се још увек стичу) на високошколским установама по прописима који су важили пре 2005. године („пре Болоње“), односно пре ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15 и 87/16), као и
  • Листе квалификација које се стичу на високошколским установама по прописима који важе од 2005. године („по Болоњи“), односно у складу са Законом о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – аутентично тумачење, 68/15 и 87/16) и Законом о високом образовању („Службени гласник РС” 88/17, 27/18-др. закон, 73/18).

Радна верзија Листе квалификација до нивоа 5. НОКС-а представља извод из електронске базе квалификација коју води Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Радна верзија Листе квалификација које су се стицале (или се још увек стичу) на високошколским установама по прописима који су важили пре 2005. године сачињена је у консултативном процесу са високошколским установама.

Радна верзија Листе квалификација које се стичу на високошколским установама по прописима који важе од 2005. године сачињен је у складу Правилником о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник“, бр. 53/17, 114/17, 52/18, 21/19 и 34/19), Правилником о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник“, бр. 100/15), Правилником о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник“, бр. 100/16) и Правилником о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник“, бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11 и 44/13), и поред назива садржи додатне податке о квалификацији као што су врста квалификације, број ЕСПБ бодова као и шифру нивоа НОКС-а.

У наредном периоду посебна пажња биће посвећена разврставању квалификација за све нивое образовања у складу са Mеђународном стандардном класификацијом образовања ISCED 2013f. Такође, у припреми је и предлог веза између студијских програма и квалификаицја у високом образовању које се стичу на високошколским установама по прописима који важе од 2005. године и исти ће у наредном периоду бити усаглашаван са високошколским установама.

Активности ажурирања и верификације свих података о квалфикацијама референтних за сачињавање Листе квалификација су у току и реализују се кроз консултативни процес са високошколским установама и другим социјалним партнерима.  

Након завршетка консултативног процеса Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачиниће ће јединствену Листу квалификација за све нивое образовања, као једног од инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања.

 

Lista kvalifikacija preduniverzitetsko sajt

Lista kvalifikacija PreBolonje sajt

Lista kvalifikacija Bolonja sajt