НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
11. децембра 2019. 14:12

ДВАНАЕСТ СЕКТОРСКИХ ВЕЋА ПОЧЕЛО СА РАДОМ

Задатак звучи једноставно – потребно је да се потребе послодаваца за вештинама преведу у одговарајуће програме наставе и учења. Дијалог којим се ово постиже није, међутим, ни мало једноставно водити, а то ће бити главна улога секторских већа.

Усвајањем закона о Националном оквиру квалификација 2018. године, Република Србија је добила правни оквир да се уведе ред у област квалификација и да се сви нивои и врсте квалификација повежу са тржиштем рада. Још један корак ка успостављању свеобухватног система направљен је оснивањем секторских већа.

У другој половини новембра 2019. године, свих дванаест секторских већа, колико је основано одлуком Владе Републике Србије, је започело са радом одржавањем конститутивних седница.

Секторска већа требало би да ефикасније и ефективније повежу свет рада и свет образовања и да врше координацију између тих система.  Њихов задатак је да утврђују које су квалификације потребне у одређеном сектору, да утврде која су знања, вештине, ставови и способноси потребни да би се стекле одређене квалификације и да на тај начин утичу на планове и програме учења.  Једноставније речено, резултат рада секторских већа требало би да буде јасан и прегледан систем квалификација потребних у Србији. Те квалификације ће бити засноване на стандарду, чиме се обезбеђује њихов квалитет, и упоредиве са квалификацијама у другим земљама Европске уније, чиме се обезбеђује лакша и већа мобилност радне снаге.

Већа су организована по секторима и чине их представници привредних субјеката из области за коју је формирано секторско веће, струковних комора и удружења, стручњака из области образовања и образовања одраслих, организација надлежних за послове запошљавања, министарстава надлежних за послове образовања, рада и запошљавања, омладинске политике и делатности за коју се оснива секторско веће, асоцијација или удружења школа и високошколских установа и репрезентативних гранских синдиката.