НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
3. септембра 2018. 10:09

Формиран Савет за Национални оквир квалификација

На основу члана 12. став 1. Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада Републике Србије је на 91. седници донела Решење о именовању чланова Савета за национални оквир квалификација Републике Србије, број: 119-7906/2018 од 28. августа 2018. године.

У Савет за Национални оквир квалификација Републике Србије именовани су чланови:

 1. на предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја:

1) проф. др Габријела Грујић Гарић, вршилац дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја;

 

 1. на предлог Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања:

1) Драгица Ивановић, виши саветник, шеф Одсека за активну политику запошљавања у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;

 

 1. на предлог Министарства привреде:

1) Катарина Обрадовић Јовановић, помоћник министра привреде;

 

 1. на предлог Министарства омладине и спорта:

1) Боривој Јанковић, начелник Одељења за људске ресурсе, правне и опште послове у Министартсву омладине и спорта;

 

 1. на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе:

1) др Јасмина Бенмансур, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе;

 

 1. на предлог Министарства здравља:

1) др Небојша Јокић, виши саветник, начелник Одељења за здравствену заштиту и развој људских ресурса у Министарству здравља;

 

 1. на предлог Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице:

1) Биљана Кашерић, вршилац дужности помоћника покрајинског секретара за образовање;

 

2

 

 1. на предлог Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност:

1) Нела Милишић, помоћник покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност;

 

 1. на предлог Покрајинског секретаријата за привреду и туризам:

1) Катица Узелац, помоћник покрајинског секретара за привреду и туризам;

 

 1. на предлог Националне службе за запошљавање:

1) Илија Кнежевић, начелник Одељења за образовање и обуке у Националној служби за запошљавање;

 

 1. на предлог Привредне коморе Србије:

1) Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију и дуално образовање у Привредној комори Србије,

2) Ана Стојановић, руководилац Службе за дуално образовање и образовне политике у Привредној комори Србије;

 

 1. на предлог Конференције универзитета:

1) проф. др Јован Степановић, редовни професор, Технолошки факултет у Лесковцу Универзитета у Нишу,

2) проф. др Нада Ковачевић, редовни професор, Фармацеутски факултет Универзитета у Београду,

3) проф. др Биљана Абрамовић, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду;

 

 1. на предлог Конференције академија струковних студија и високих школа:

1) проф. др Бојан Ристић, директор Високе школе струковних студија за информационе технологије у Београду,

2) проф. др Горан Савановић, директор Високе текстилне струковне школе за дизајн технологију и манаџмент у Београду;

 

 1. на предлог Заједница стручних школа:

1) Милорад Гавриловић, Заједница економских, правно-биротехничких, трговинских и туристичко-угоститељских школа Србије,

2) Марјан Иванов, Заједница електротехничких школа Србије;

 

 1. на предлог Заједнице гимназија:

1) Вукадин Симовић, директор Ужичке гимназије;

 

 1. на предлог Социјално-економског савета Републике Србије:

1) др Зоран Савић, председник Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити Србије,

2) проф. др Томислав Живановић, представник УГС „Независност”,

3) Горан Ђокић, директор Средње медицинске школе „Милутин Миланковић” у Београду,

4) Зденко Тошић, менаџер Средње стручне школе „Захарија Стефановић Орфелин” у Београду;

 

 1. на предлог Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом:

1) Јелена Манић Радоичић, програмски менаџер за унапређивање запошљивости, Београдска отворена школа.