НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
3. септембра 2018. 10:09

До краја 2018. године биће основана Агенција за квалификације

Влада Републике Србије ће до краја 2018. године основати Агенцију за квалификације, а на  предлог Савета за Национални оквир квалификација Србије (НОКС) биће основана Секторска већа, као тела заснованих на принципу социјалног партнерства.

Снажне технолошке и економске промене условиле су промене у свим сегметнима друштва, а нарочито у свету рада и на тржишту радне снаге. Ново радно окружење пред образовање је поставило нове захтеве. Од образовања се очекује да за релативно кратко време појединац постане запошљив, да по завршетку образовања научено стави у функцију и тако унапреди свој положај на тржишту рада.

Упркос препознатим потребама тржишта и предузетим активностима, у пракси и даље постоје проблемима као што су неусклађеност понуде и потражње на тржишту радне снаге, велики број неформално запослених у укупној запослености, висока структурна незапосленост, растућа незапосленост, нарочито младих и др.

Када је о квалификацијама реч, тржиште рада карактерише неуређен систем квалификација, отежана покретљивости радне снаге као и отежана комуникација са светом рада. Поред назива квалификације и дужине школовања послодавци који запошљавају радну снагу не располажу никаквим подацима о томе шта појединци по изласку из света образовања знају да раде, тј. које су њихове компетенције, за које су послове они оспособљени да раде. У циљу превазилажења тих проблема и прављења споне између света образовања и тржишта рада,  један од стратешких приоритета Владе Републике Србије је имплементација Националног оквира квалификација у Србији (НОКС) заснованог на социјалном партнерству и широком друштвеном консензусу.

Успостављањем НОКС биће дефинисано шта сваки појединац може и зна да ради сходно стеченим квалификацијама. Од тога бенефите ће остваривати и послодавци и појединци, а самим тим и друштво у целини. Сваки послодавац ће имати увид у то ко шта на тржишту радне снаге зна да ради, што је од посебог значаја за стране инвеститоре који нису у потпуности упознати са образовним системом земље где послују.

Посматрано из угла појединца, успостављање НОКС у значајној мери унапредиће каријерни развој појединаца, тако што ће сви будући ђаци/студенти имати увид у то шта ће на крају образовања знати и умети да раде, на којим пословима ће се моћи запошљавати и/или наставити школовање.

У систему НОКС поред квалификација стечених формалним образовањем у обзир ће бити узете и квалификације стечене неформалним образовањем и информалним учењем, што је у складу са праксом да је компетентност тј. исход учења на тржишту рада важнија од тога како је иста стечена.

У претходном периоду остварени су значајни резултати на том пољу. Донет је Закон о НОКС и основан је Савета за НОКС, саветодавно тело које ће обезбеђивати препоруке у области политика о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са релевантним јавним политикама у области целоживотног образовања, запошљавања, каријерног вођења и саветовања, регионалног/локалног развоја.

Ради обављања стручних и развојних послова у обезбеђивању квалитета система квалификација (израде предлога стандарда квалификација, вођења регистра…) и координације између Савета за НОКС и других надлежних институција у свим аспектима развоја и имплементације НОКС, Влада ће до краја 2018. године основати Агенцију квалификације.

На предлог Савета за НОКС Влада ће до краја 2018. године основати Секторска већа, као тела заснованих на принципу социјалног партнерства. Секторска већа биће надлежна за анализу постојећих и утврђивање нових квалификација у сектору, идентификовање квалификација и њихово осавремењавање, идентификовање квалификација које више не одговарају потребама сектора, утврђивање предлога стандарда квалификација у оквиру сектора, разматрање импликација НОК на квалификације унутар сектора и предлагање листе квалификација по нивоима и врстама које могу да се стичу признавањем претходног учења. На основу анализе тржишта преложено је 12 секторских већа.

У складу са донетим Законом, МПНТР је у процесу доношења правилника, подзаконских аката.