Назив пројекта: „Уговор о реформи сектора образовања у Србији – Оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије“ (енг. Sector Reform Contract for Education Reform in Serbia-Strengthening links with employment and social inclusion)

Период реализације: 2017-2019

Донатор: ИПА 2016

Циљ пројекта:

Општи циљ овог пројекта о реформи сектора је да помогне Влади Србије у спровођењу реформе образовног система, заснованог на Националној стратегији развоја образовања до 2020. године. Реформа образовања има за циљ побољшање квалитета, равноправности и релевантности система образовања и обуке, укључујући специфична питања везана за потребе образовања мањина и Рома, како би се боље прилагодили потребама тржишта рада, као и прогресивно усклађивање са стандардима, политиком и праксом ЕУ. Ова реформа фокусираће се на Национални оквир квалификација и на обуку наставника за примену наставних планова и програма за учење, са циљем имплементације мера које ће побољшати вештине и компетенције ученика и њихову перспективу на тржишту рада.

Један од специфичних циљева који се односе на НОКС је да побољша релевантност образовног система за тржиште рада повезивањем потреба тржишта рада са образовним системом. Тај специфични циљ ће се финансирати помоћу комплементарних мера, једне од компонената програма. Планирано је да се спроведе кроз два уговора о услугама, један за изградњу капацитета релевантних институција и један за процену постизања циљева и индикатора.

Секторска буџетска подршка ће допринети успостављању правног и институционалног оквира за НОКС, укључујући Закон о НОКС-у, Агенцију за квалификације, Савет за НОКС и Секторска већа, која ће допринети развоју социјалног партнерства на националном нивоу и повезати образовање и тржиште рада.