Назив пројекта: „Подршка реформи дуалном систему средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији”

Период реализације: 2022 – 2026.

Донатор: Швајцарска Конфедерација, Швајцарскa агенцијa за развој и сарадњу (СДЦ)

Циљ пројекта: Пројекат „Подршка реформи дуалном систему средњег стручног образовања и Националном оквиру квалификација у светлу целоживотног учења у Србији” који спроводи Канцеларија за дуално образовање и Национални оквир квалификација уз подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу има за циљ унапређивање система дуалног образовања и система Националног оквира квалификација. Пројекат представља наставак подршке Швајцарске Конфедерације систему дуалног образовања и целоживотног учења у Републици Србији.

Општи циљ Пројекта је да млади који улазе на тржиште рада као и послодавци имају бенефите од унапређених постигнућа на тржишту рада захваљујући одрживом и иклузивном систему дуалног образовања. Три кључна исхода пројекта су:

Исход број 1: Систем дуалног образовања је унапређен и осигурава лакшу транзицију из образовања у свет рада.

Исход број 2: Ефикасност и транспарентност образовног система је унапређена кроз дигитализацију пословних процеса и процедура.

Исход број 3: Систем националног оквира квалификација (НОК) је унапређен у контексту целоживотног учења.

Неке од пројектних активности које ће допринети постизању наведених исхода се односе на подршку раду Комисије за развој и спровођење дуалног образовања, унапређивање правног оквира у области дуалног образовања и његове примене, праћења и вредновања, креирање и спровођење истраживања о развоју дуалног образовања, израду стручних материјала, јачање капацитета запослених у институцијама, установама за спровођење, праћење и вредновање дуалног образовања. Пројекат ће подржати и јачања капацитета институција и тела која су одговорна за Национални оквир квалификација, припрему стручних материјала (анализа методологија, студија, процедура и сл.), биће подржана и дигитализација процеса и процедура у вези са Националним оквиром квалификација, Јавно признатим организаторима активности образовања одраслих, Јединственим информационим системом просвете, Eуропас оналјн платфрмом, подржаће унапређивање политика релевантних за Национални оквир квалификација и систем целоживотног учења кроз припрему различитих аката који су суклађени са европским политикама.