О стандарду квалификација

 

Документ утврђен на националном нивоу који садржи скуп података о квалификацији са детаљним описом циљева и исхода учења назива се стандард квалификације. Представља основу за развој програма образовања/обучавања као и податке о квалификацији на основу којих се врши одређивање нивоа, њено разврставање и вредновање.

Елементи стандарда квалификације:

 1. Назив квалификације
 2. Шифра у Регистру националних квалификација
 3. Шифре занимања са којима је квалификација у вези,по националној класификацији занимања (НКЗ)
 4. Ниво квалификације у НОКС и ЕОК
 5. Врста квалификације
 6. Начин стицања квалификације
 7. Позиција квалификације према КЛАСНОКС-у
 8. Опис рада (овај елемент није обавезан код општих квалификација)
 9. Предуслови за стицање квалификације
 10. Проходност у систему квалификација
 11. Трајање образовног програма за стицање квалификације
 12. Исходи учења
 13. Начин провере остварености исхода учења
 14. Јавна исправа и тело надлежно за издавање јавне исправе
 15. Извор верификације референтних података о квалификацији: број документа, надлежно тело које је издало документ, датум, ознака верзије квалификације, датум ревизије квалификације, датум уписа у Регистар

Методологија израде стандарда квалификације биће предложена од стране међународних експерата, који се дуги низ година баве тематиком стандарда квалификације.

Иницијативу за развијање и усвајање стандарда за нову квалификацију  може да покрене Секторско веће, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национална служба за запошљавање, високошколска установа и друго правно лице (државни орган, привредно друштво, ЈПОА и др.).

Израда стандарда квалификације и сам квалитет поменутог стандарда додатно је осигуран је учешћем релевантних тела и институција као што су:

 • Савет за НОКС
 • Агенција за квалификације
 • Секторска већа и
 • Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Савет за НОКС предлаже стандарде квалификације за све нивое НОКС-а. Стручна тела која на основу ових података предлажу стандарде квалификације на нивоу сектора јесу секторска већа. Стручну подршку секторском већу при изради предлога стандарда квалификације пружа Агенција за квалификације.

Стандард квалификације структурисан на овај начин омогућаваће увезивање података из образовног система и података са тржишта рада, као и коришћење различитих релевантних извора података за његово креирање.

Усвајање стандарда квалификација и њихово уврштавање у подрегистар стандарда квалификација који ће бити саставни део Регистра НОКС-а, доноси се на основу одлуке Минисарства просвете, науке и технолошког развоја,. Подрегистар стандарда квалификација биће успостављен за потребе управљања подацима о стандардима квалификација.