Конференција Образовне политике засноване на подацима: Путеви образовања одраслих одржана је у Хотелу „Метропол“, у Београду 07. јуна 2021. године, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације, а уз подршку пројекта ИПА 2’014 Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији.

Конференција је организована као подршка члановима радних група које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало са задатком припреме предлога измена и допуна Закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије и Закона о образовању одраслих, односно подзаконских аката којима се ближе уређују питања система и стандарда за одобравање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих (ЈПОА) и стандарда за самовредновање и спољашње вредновање ЈПОА.

Уводну реч на конференцији дали су Вукашин Гроздић, саветник у Кабинету председнице Владе Републике Србије, помоћници министра проф. др Габријела Грујић, и Милош Благојевић, затим Мартин Клауке, шеф II сектора операција, Делегација Европске уније у Републици Србији, проф. др Часлав Митровић, директор Агенције за квалификације и Барбара Рамбоусек, директорка за родну и економску инклузију, Европска банка за обнову и развој. Том приликом истакнут је значај образовања одраслих као једног од кључних инструмената усклађивања образовања са потребама тржишта рада, посебно узимајући у обзир снажне технолошке и економске промене са којима се суочава савремено друштво.

У другом делу конференције представљене су студије које су израђене уз подршку  ИПА 2014 Пројекта, Програма „Знањем до посла – Е2Е“, као и уз подршку Европске банке за обнову и развој.

Резултати студија потврдили су неопходност унапређивања система одобравања статуса ЈПОА у правцу веће флексибилизације процедуре, као и у правцу пружања континуиране подршке институцијама које су заинтересоване за организовање активности образовања одраслих. Посебан вид оснаживања потребан је и послодавцима заинтерсеованим за активну партиципацију у систему образовања одраслих, посебно у делу спровођења практичне наставе у реалном радном окружењу.

Експерти су указали да је за правовремено и ефикасно идентификовање променљивих потреба тржишта рада неопходно оснаживање образовних институција за развој квалитетних програма обучавања и њихово прилагођавање потребама специфичних циљних група полазника. Индивидуализација услуге обучавања праћена квалитетном услугом каријерног вођења и саветовања препоруке су експерата који су анализирали квалитет реализације стручнх обука.

Најзад, системски приступ потребан је и када је реч о андрагошким компетенцијама наставника (предавача и инструктора) – ова потреба потврђује се из године у годину, а додатно добија на значају са имплементацијом концепта целоживотног учења.

На конференцији презентовани резултати студија као и дате препоруке експерата представљаће полазну основу за рад формираних радних група чији се почетак рада очекује у наредном периоду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евалуација система акредитације ЈПОА

Оквир андрагошких компетенција наставника у образовању одраслих

Оквир андрагошких компетенција за наставнике у образовању одраслих

Методологија за развој програма обуке заснованих на СК

Методологија за проверу стручних компетенција

Методологија за полагање испита за проверу стручних

Веза квалитета стручних обука са положајем полазника на тржишту рада ппт

Веза квалитета стручних обука са положајем полазника на тржишту рада