Назив пројекта: „Eвропски оквир квалификација-Национална координациона тачка 2017“ (енг. National Coordination Points NCP 2017)

Период реализације: 9 месеци, очекивано време трајања пројекта је до краја 2017. године

Донатор: Erasumus+

Циљеви пројекта:

Основни циљ овог пројекта је обезбеђивање професионалне подршке која је неоппходна за референцирање нивоа квалификација у Националном оквиру квалификација са нивоима Европског оквира квалификација.

Европски оквир квалификација пружа корисне референце за признавање квалификација. ЕОК омогућава боље разумевање нивоа компетенција и квалификација потенцијалних кандидата, посебно ако су у дипломама, додацима и Еуропас документима наведени нивои ЕОК-а. Исто важи и за послодавце који желе да јединствено тржиште рада буде хомогено што се тиче квалификација радне снаге. ЕОК представља корисно средство комуникације међу пословним секторима и компанијама на европском нивоу, јер послодавци уочавају корист од описивања нивоа компетенција исходима учења и њиховој повезаности са нивоима ЕОК-а.

Пројектне активности за циљ имају израду нацрта извештаја о референцирању уз стручну помоћ и препоруке националних и ЕУ експерата, као и додатног извештаја о самопроцени НОКС у области високог образовања у односу на оквир квалификација у Европском простору високог образовања.

Такође, посебна пажња биће посвећена унапређивању социјалног партнерства као и дисеминацији информација о значају успостављања Националног оквира квалификација у Србији и његовог референцирања (повезивања) са ЕОК за мобилност на тржишту рада и образовања.

Очекивани исходи:

  • Преношење знања, искустава и најбољих пракси из ЕУ у Србију;
  • Припрема нацрта извјештаја о референцирању и извештаја о самореференцирању, коментари и препоруке експерата ЕУ о истим;
  • Дистрибуција и штампање промотивног материјала и штампање публикације „Национални оквир квалификација Србије“.