НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
19. фебруара 2021. 12:02

На путу ка признавању претходног учења: радионица за развој програма обуке заснованих на стандарду квалификације

Припреме за пилотирање поступка признавања претходног учења које ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја спровести уз подршку пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Србији“ теку према плану. Прве недеље фебруара, у Политехничкој школи у Суботици одржана је прва радионица за развој програма обука заснованих на стандарду квалификације. Овакви програми обука биће обавезан део документације коју ће средње стручне школе подносити уз захтев за стицање статуса јавно признатог организатора образовања одраслих (ЈПОА), уз који ће моћи да поднесу и захтев за верификацију за спровођење поступка признавања претходног учења.

На радионици у Суботици учествовали су представници Политехничке школе и Техничке школе из Власотинца у којима ће се пилотирати поступак признавања претхнодног учења за квалификације из области грађевинарства. Након уводног дела, у коме су их стручњаци Пројекта и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања детаљније упознали са принципима признавања претходног учења, елементима стандарда квалификације и методологијом за развој програма обука за одрасле заснованим на стандарду квалфикације, почео је рад на развоју програма обука за тесаре, зидаре, армираче-бетонирце и руковаоце грађевинском механизацијом.

  • Учење одраслих дуго није било у фокусу, а веома је важна карика у образовном систему, јер се учење не завршава када завршимо или, стицајем околности, прекинемо формално образовање. Могућност за стицање прве квалификације или нове квалификације кроз поступак признавања претходног учења веома је важна за људе који су кроз године радног искуства стекли знања и вештине, али та знања нису била потврђена сертификатима. Свима је у интересу да се такви људи препознају, да им се знања и вештине провере, признају и потврде – каже Гојко Бановић, руководилац Центра за стручно образовање и образовање одраслих у Заводу за унапређивање образовања и васпитања.

Први корак ка верификацији школа за спровођење поступка признавања претходног учења је верификација за организовање обука за одрасле полазнике. Како је циљ да се и кроз обуке, али и кроз поступак признавања претходног учења, стичу квалификације које су признате на тржишту рада и које улазе у национални Регистар квалификација, неопходно је да се осигура квалитет поступка стицања таквих квалификација. Због тога сви програми обуке морају да буду засновани на стандарду квалификације и развијени према јединственој методологији. На радионици у Суботици развијани су алати за четири од девет квалификација, колико ће бити пилотирано.

  • Учесници су имали задатак да дефинишу знања, вештине и ставове, да их вежу у програмске јединице и да за те програмске јединице осмисле задатке и продукте практичног рада које очекујемо од полазника обуке. Затим су развијали инструменте за проверу знања и вештина на основу којих ће процењивати и оцењивати и одрасле који су прошли обуку, али и оне који су потребне компетенције стекли кроз радно искуство, па сада желе само да их потврде – објаснио је Елидо Бандељ, вођа тима Пројекта.

У наредном периоду овакве радионице биће организоване и за представнике осталих пилот-школа, како би сви на време испунили услове неопходне за почетак пилотирања, планираног за пролеће ове године. Након што се предложена решења, кроз пилотирање, провере у пракси, поступак признавања претходног учења требало би да постане процедура кроз коју ће средње стручне школе, верификоване за поступак признавања претходног учења моћи да проверавају и потврђују знања одраслих стечена кроз обуке или радно искуство а која су еквивалентна компетенцијама стеченим на II, III и V нивоу формалног образовања.