НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
4. јануара 2021. 10:01

Листа квалификација као инструмент за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Агенција за квалификације сачинили си јединствену Листу квалификација Републике Србије, у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања.

Листа квалификација представља уређен попис квалификација, разврстаних према одређеним критеријумима и део је националног стандарда који се примењује при евидентирању, прикупљању, обради, анализирању, извештавању и публиковању података о квалификацијама, као инструмент једнозначног комуницирања међу свим корисницима ових података, на националном и међународном нивоу.

Као таква Листа квалификација представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања, као и планирање и вођење јавних политика у области образовања и запошљавања.

Примена Листе квалификација омогућиће прецизније евидентирање квалификационе структуре радне снаге, како запослених тако и незапослених, праћење ефеката имплементације квалификација на запошљавање и целоживотно учење, те сагледавање неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама на тржишту рада. То ће даље омогућити креирање тржишно релевантне образовне политике која одговара тренутним и будућим потребама тржишта рада и друштва у целини.

Посматрано из угла послодаваца који запошљавају и појединаца који траже посао, Листа квалификција омогућиће прецизније евидентирање квалификација појединаца, али и олакшати поступак обезбеђивања потребног кадра, односно тражења посла на тржишту рада. То обезбеђује унапређену коминикацију између оних који запошљавају и оних који траже посао, смањује препреке мобилности радне снаге, подржава се боља употреба постојећих знања, вештина и компетенција и боље подударање између понуде и потражње на тржишту рада.

Прецизније евиденцирање података о квалификацијама радне снаге у Републици Србији осигураће бољи квалитет статистичких и других анализа бројних социјалних партнера који ће свом раду примењивати Листу квалификација, а међу којима су Национална служба за запошљавање, Централни регистар за обавезно социјално осигурање, Републички завод за статистику и сл. Они ће бити у прилици да добију квалитетне податке за сагледавање тренутних и прогнозирање будућих неусклађености понуде и потражње за знањима и вештинама у Републици Србији.

Примена Листе квалификација допринеће унапређивању услуге посредовања у запошљавању код Националне служба за запошљавање као једну од кључних услуга у имплментацији политике запошљавања.

Листа квалификација је од посебног значаја и за пописивање квалификационе структуре целокупног становништва Републике Србије у оквиру планираног пописа становништва.

Поред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Агенције за квалификације процес израде Листе квалификација подржали су и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Републички завод за статистику, Савет за стручно образовање и образовање одраслих, Национални просветни савет, Национални савет за високо образовање, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, Конференција Универзитета Србије, Конференција академија и високих школа, Фондација Темпус као и готово све високошколске установе. Важну подршку на изради Листе квалификација пружили су и експерти Пројекта ИПА 2014 „Развој интегрисаног националног система квалификација у Србији“.

Линк за претрагу квалификација