НАЦИОНАЛНИ ОКВИР
КВАЛИФИКАЦИЈА СРБИЈЕ
30. августа 2021. 09:08

ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПРОЈЕКТА „РАЗВОЈ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА НАЦИОНАЛНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ“

Крајем августа 2021, након две и по године рада, завршена је имплементација пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“. Завршна конференција пројекта била је прилика да се представе постигнути резултати, разговара о реализованим активностима, али и да се отвори велика и важна тема која ће бити у фокусу наредних година – изазови имплементације Закона о Националном оквиру квалификација у високом образовању.
– Србија је позвана да се придружи европској породици и срећан сам што могу да потврдим посвећеност Србије да ову политику стави високо на свој дневни ред и усклади свој квалификациони систем са европским стандардима за развој вештина. Европска комисија остаје посвећена овој важној реформи. Повећање значаја образовања и квалитета компетенција радне снаге кључни је фактор за стварну промену у квалитету живота грађана – истакао је на почетку конференције Матин Клауке, шеф Операција 2 у Делегацији ЕУ.
Активности пројекта реализовале су се у оквиру три пројектна резултата и обухватале су подршку у раду Агенцији за квалификације и секторским већима, подршку за успостављање Регистра НОКС-а и социјалних партнерстава, развој профила сектора, развој стандарда квалификација и подршку за пилотирање поступка признавања претходног учења. Две и по године касније, као резултат сјајне сарадње институција система, великих залагања наших стручњака и одговарајуће подршке пројекта, Србија има функционалан Национални оквир квалификација.
Успостављањем националног оквира квалификација започето је системско уређивање области квалификација и направљен важан корак ка повезивању света рада и света образовања, један је од закључака конференције. У НОКС-у су пописане и описане квалификације које се могу стећи кроз формално, неформално или информално учење, чиме је омогућено прецизније евидентирање квалификационе структуре радне снаге и креирање тржишно релевантних политика у области образовања. Листа квалификација у којој је обједињено више од 4000 квалификација за све нивое образовања представља један од основних инструмената за праћење усклађености потреба тржишта рада и образовања. Успостављен је Регистар НОКС-а, а процес повезивања са Европским оквиром квалификација је у току, што би у кратком временском периоду требало да омогући препознатљивост и упоредивост квалификација стечених у Србији са квалификацијама стеченим у другим земљама. Успостављен је механизам за увођење квалификација у национални оквир и стандард квалификације као договор између света рада и света образовања о исходима учења које је потребно достићи како би се стекла квалификација. Најзад, припремљен је и оквир за увођење признавања претходног учења као равноправног пута за стицање квалификација.
– Увођењем наведених системских промена у претходном периоду значајно је унапређена транспарентност и упоредивост система квалификација Републике Србије са другим системима. Истовремено, осигурава се квалитет квалификација, њихова тржишна релевантност као и поверење у квалификације које се стичу кроз систем образовања, обучавања одраслих као и кроз поступак признавања претходног учења – истакла је на конференцији проф. др Маријана Дукић Мијатовић, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
Последњи део конференције био је посвећен панел дискусији о изазовима имплементације Закона о НОКС-у у високом образовању. Стављајући нагласак на отворену дискусију, добра и корисна расправа још једном је указала на сложеност проблема, али и на неопходност дијалога са универзитетима.
– Држава ће учинити све што може да у наредних годину или две обезбеди одговарајући законски оквир и повеже Закон о високом образовању са Законом о Националном оквиру квалификација. Високошколске установе морају да схвате да је и њихова улога ту велика, па док се не донесе нови Закон у договору са Националним акредитационим телом могу да се размотре измене стандарда и поступка акредитације – рекао је проф. др Бојан Тубић, помоћник министра за високо образовање на крају панел расправе.
Остварени резултати у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација у Републици Србији“ провоцирају нове изазове. Циљ Националног оквира квалификација је да квалификације кроз цео живот могу да се стичу, да се мењају и да читаво друштво усмери на отворености и флексибилност, али и релевантност и осигурање квалитета свих тих процеса.

Агенда завршне конференције

Изјава проф. др Габријеле Грујић на завршној конференцији

Видео признавање претходног учења